Nationella forskarskolan i allmänmedicin

Nationella forskarskolan i allmänmedicin vill ge dig som doktorand i allmänmedicin möjligheter och erfarenheter utöver det du får via ordinarie doktorandutbildning. Forskarskolan vill stimulera till kreativa och hållbara miljöer för forskning i primärvård och uppmuntra multidisciplinär forskning. Inom ramen för forskarskolan ges du möjlighet att knyta både nationella och internationella kontakter.  Alla svenska universitet med läkarutbildning står bakom forskarskolan och modellen har lyfts fram av Lancets editor Richard Horton som en framgångsfaktor för att stärka forskning i primärvård. 20 september 2014 publicerades en fristående ledare skriven Richard Horton. I den beskriver han  Nationella forskarskolans upplägg och pekar på viktiga framgångsfaktorer. Läs hela artikeln här, eller via the Lancets hemsida: "How to save primary care research" 

VECKANS DOKTORANDER

Anna-Karin Norlins forskning

Anna-Karin Norlins forskning

Irritable Bowel Syndrome (IBS) är en vanlig sjukdom inom primärvården med stor påverkan på patienternas vardagsliv och livskvalitet. Med sin forskning önskar Anna-Karin bidra till en bättre förståelse för IBS samt till ett framtida bättre omhändertagande av dessa patienter i primärvården

Karin Rystedt

Karin Rystedt

Karin forskar om antibiotikaförskrivning i samband med luftvägsinfektioner.

Tobias Andersson

Tobias Andersson

Tobias forskningsområde är diabetes och högt blodtryck. Han hoppas att hans forskning skall leda till utökade kunskaper om mortalitet vid diabetes och hur denna har förändrats då multifaktoriell behandling blivit vanligare.

Helena Ödesjö

Helena Ödesjö

Helenas forskning handlar om vilka effekter målrelaterad ersättning på registreringsbeteende och medicinskt utfall i primärvården har

Artikel i läkartidningen om forskarskolan

I läkartidningen nr 14/2019 finns en artikel om forskarskolans kommande intag av 10 nya doktorander. Läs hela artikeln här:

Forskarskola lever vidare

Årets allmänmedicinska avhandling 2018

Priset för årets avhandling 2018 tilldelades Minna Johansson för hennes avhandling  ”Evaluating benefits and harms of screening – the streetlight effect?”

Motiveringen lyder: ”Minna Johansson har med vetenskaplig noggrannhet granskat screening av malignt melanom och bukaortaaneurysm. Det är viktiga forskningsområden som berör folkhälsan och allmänmedicin. Vidare har hon i sin avhandling fört ett välgrundat resonemang kring fördelar och nackdelar med screening”.

Minna antogs till Nationella forskarskolan i allmänmedicin höstterminen 2014. 

Christina Johnsons licentiatavhandling

Christina har försvarat sin Licentiatiavhanidng som handlar om telefonrådgivning

Prenumerera på innehåll