Kurser

Forskarskolans kurser innehåller fysiska träffar via Internat samt webbaserade seminarier. Den första kursen löper över ett år och examineras i samband med Internatet ett år efter första internatet. Det andra internatet är även uppstart för kursen nummer två. Den första kursen heter ”Vetenskaplig kommunikation  – artikel, poster och muntlig presentation på forskarnivå” som ger 4,5 högskolepoäng. Under den kursen får doktoranderna träffa internationella lärare såsom Dr. Stuart Spencer på the Lancet och Professor Simon Griffin, MRC Epidemiology Unit, Cambridge.

Kursen det andra året heter Aspects of design and communication of research in the clinical context of primary health care.

Seminarierna kommer att ta upp viktiga delar av en forskares verksamhet och bygger på doktorandernas aktiva medverkan. Seminarierna har olika teman, men att kommunicera forskning löper som en röd tråd genom båda kurser. Exempel på områden är hur man skriver artiklar, ansökningar eller projektplaner; hur man läser och bedömer vetenskapliga artiklar, etiska reflektioner gällande författarskap och publicering men även diskussioner om den allmänmedicinska forskningens situation och hur den kan förbättras både ur ett nationellt och internationellt perspektiv. I viss utsträckning anpassas innehållet i seminarierna efter doktorandgruppens behov.

Seminarierna kommer till övervägande del att hållas på engelska då vi engagerat utländska lärare. Eftersom webbseminarierna utgör underlag för att erhålla högskolepoäng krävs närvaro vid minst ¾ av webseminarierna.