Seminarier

Seminarieverksamheten utgör ryggraden i forskarskolan. Vid seminarierna träffas doktoranderna antingen fysiskt vid t.ex. internat eller via Internet. Seminarierna organiseras i seminarieserier där varje serie löper under ett år. Seminarierna kommer samtidigt att vara godkända som forskarutbildningskurs av forskarutbildningsnämnden vid Umeå universitet vilket gör att poängen kan tillgodoräknas oavsett var doktoranden är antagen. Den första seminarieserien heter "Vetenskaplig kommunikation  - artikel, poster och muntlig presentation på forskarnivå" som ger 4,5 högskolepoäng. Vid seminariet får doktoranderna träffa internationella lärare såsom Dr. Stuart Spencer på the Lancet och Dr. Simon Griffin, MRC Epidemiology Unit, Cambridge.

Ansvaret för seminarieserierna roterar mellan de tre universiteten. Seminarierna kommer att ta upp viktiga delar av en forskares verksamhet och bygger på doktorandernas aktiva medverkan. Seminarierna kommer att ha olika teman, t ex hur man skriver artiklar, ansökningar eller projektplaner; hur man läser och bedömer vetenskapliga artiklar, etiska reflektioner gällande författarskap och publicering men även diskussioner om den allmänmedicinska forskningens situation och hur den kan förbättras både ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Innehållet i seminarierna kommer att anpassas efter doktorandgruppens behov.

Seminarierna kommer till övervägande del att hållas på engelska då vi engagerat utländska lärare i seminarieverksamheten. Eftersom seminarieserierna utgör underlag för att erhålla högskolepoäng krävs närvaro vid minst ¾ av seminarierna.

Första seminarieserien genomförs under ledning av docent Olov Rolandsson, Umeå Universitet.