Målsättning med Nationella forskarskolan i allmänmedicin

Nationella forskarskolan i allmänmedicin startade i samband med att VR utlyste medel till flera nya forskarskolor 2009. Forskarskolan startade med ett anslag på  15 miljoner kronor från VR och det skulle räcka till att 50 doktorander kunde genomgå  forskarskolan. Med olika grad av ekonomisk hjälp från samtliga universitet  med läkarutbildning  samt Centrum för Primärvårdsforskning i Skåne, FRFstiftelsen, Kempestiftelsen och Kampradstiftelsen har vi kunnat anta över 100 doktorander till forskarskolan. Höstterminen 2019 gjordes en nystart då ekonomin var tryggad för att kunna ta in den tionde och elfte gruppen.

Nationella forskarskolan i allmänmedicin vill ge dig som doktorand i allmänmedicin möjligheter och erfarenheter utöver det du får via ordinarie doktorandutbildning. Forskarskolan vill stimulera till kreativa och hållbara miljöer för forskning i primärvård och uppmuntra multidisciplinär forskning. Inom ramen för forskarskolan ges du möjlighet att knyta både nationella och internationella kontakter. Alla svenska universitet står bakom forskarskolan och modellen har lyfts fram av Lancets editor Richard Horton som en framgångsfaktor för att stärka forskning i primärvård

Kärnområden är:

 • att skapa livskraftiga kliniska forskningsmiljöer och vetenskapligt mervärde
 • att stimulera och förstärka forskarutbildning och därigenom främja rekrytering inom det kliniska forskningsområdet
 • att skapa grund för nätverksbygge och handledning samt tid för forskning och utbildning för forskare med klinisk frågeställning
 • att stimulera mång- och tvärvetenskap
 • att bidra till samverkan nationellt och internationellt

 

Nationella forskarskolan i allmänmedicin ska ge kunskap om:

 • allmänmedicinsk forskning: bakgrund, förutsättningar och möjligheter
 • vanliga och viktiga forskningsmetoder i allmänmedicinsk forskning
 • internationellt perspektiv på allmänmedicinsk forskning

Utveckla färdighet i att:

 • planera och genomföra forskning
 • samarbeta inom forskning, i grupper och nätverk
 • kommunicera forskningsresultat
 • Skapa kontakter och samarbete internationellt och nationellt

Nätverk
Som en följd av skolan har flera ämnesspecifika nätverk bildats, bland annat inom infektioner, kardiovaskulära åkommor samt diabetes.