Målsättning med Nationella forskarskolan i allmänmedicin

Vetenskapsrådet (VR) utlyste 2009 medel för stöd till etablering av forskarskolor inom ett flertal ämnesområden och däribland en forskarskola i allmänmedicin. VRs mål med stödet är:

  • att skapa livskraftiga kliniska forskningsmiljöer och vetenskapligt mervärde
  • att stimulera och förstärka forskarutbildning och därigenom främja rekrytering inom det kliniska forskningsområdet
  • att skapa grund för nätverksbygge och handledning samt tid för forskning och utbildning för forskare med klinisk frågeställning
  • att stimulera mång- och tvärvetenskap
  • att bidra till samverkan nationellt och internationellt

Bidragstiden är fem år och den totala summan är 15 miljoner. Efter en extern granskning fick Umeå universitet, i samarbete med Linköpings och Göteborgs universitet, uppdraget att koordinera och administrera den Nationella forskarskolan i allmänmedicin. Det övergripande målet för forskarskolan i allmänmedicin är att utveckla och öka forskning och forskarutbildning inom allmänmedicin i Sverige. Våra specifika mål är att säkerställa att vi får en ny generation välutbildade forskare i allmänmedicin med en utbildning som håller hög internationell standard. Utbildning på forskarnivå skall utveckla de kunskaper och färdigheter som behövs för att självständigt kunna bedriva forskning.

Vår forskarskola ska:

Ge kunskap om
Allmänmedicinsk forskning: bakgrund, förutsättningar och möjligheter
Vanliga och viktiga forskningsmetoder i allmänmedicinsk forskning
Internationellt perspektiv på allmänmedicinsk forskning

Utveckla färdighet i att
Planera och genomföra forskning
Samarbeta inom forskning, i grupper och nätverk
Kommunicera forskningsresultat
Skapa kontakter och samarbete internationellt och nationellt
Använda modern teknik för kommunikation

Erbjuda ökat utbud av forskarkurser inom bland annat
Konsultationsforskning
Evidensbaserad medicin
Kvalitativa och kvantitativa metoder
Screening och prevention
Implementering av forskning i praktiken

 

Översikt över forskarskolans upplägg
Till forskarskolan kommer du som doktorand med din individuella studieplan, handledare och planerade forskarkurser. Studieplanen för skolans första tre år beskrivs i figur 1. Utbildning på hemmauniversitetet (som skolan inte direkt påverkar) är markerad med svart medan skolans utbildningar är markerade med blått (seminarieserie år 1-3 och internationalisering) och rött (forskarkurser). Fyllda symboler visar utbildning som pågår eller står i begrepp att starta. Ofyllda symboler visar planerade utbildningar. Seminarieseriens första år är registrerad som forskarkurs, 4,5 hp, vid Medicinska fakulteten i Umeå och avslutas därför med examination. Skolans seminarier och kurser startar och slutar med ett 2-3 dagars internat. Däremellan sker utbildningen interaktivt över webben och med hemarbete. Samtliga web-baserade moment finns tillgängliga i efterhand så att de doktorander som inte kunnat delta kan se momentet efteråt.

Diplom
För att erhålla diplom från forskarskolan ska man ha deltagit i seminarieserierna (minst 75% närvaro), examinerats på introduktionskursen samt minst en ytterligare valfri kurs eller workshop som anordnas inom av forskarskolan.