Målsättning med Nationella forskarskolan i allmänmedicin

Vetenskapsrådet (VR) utlyste 2009 medel för stöd till etablering av forskarskolor inom ett flertal ämnesområden och däribland en forskarskola i allmänmedicin. VRs mål med stödet är:

  • att skapa livskraftiga kliniska forskningsmiljöer och vetenskapligt mervärde
  • att stimulera och förstärka forskarutbildning och därigenom främja rekrytering inom det kliniska forskningsområdet
  • att skapa grund för nätverksbygge och handledning samt tid för forskning och utbildning för forskare med klinisk frågeställning
  • att stimulera mång- och tvärvetenskap
  • att bidra till samverkan nationellt och internationellt

Bidragstiden var fem år och den totala summan 15 miljoner. Efter en extern granskning fick Umeå universitet, i samarbete med Linköpings och Göteborgs universitet, uppdraget att koordinera och administrera den Nationella forskarskolan i allmänmedicin. Det övergripande målet för forskarskolan i allmänmedicin är att utveckla och öka forskning och forskarutbildning inom allmänmedicin i Sverige. Våra specifika mål är att säkerställa att vi får en ny generation välutbildade forskare i allmänmedicin med en utbildning som håller hög internationell standard. Vi vänder oss till doktorander i alla yrkeskategorier som har allmänmedicinska forskningsprojekt och sin kliniska bas inom primärvården. 

Vår forskarskola ska:

Ge kunskap om
Allmänmedicinsk forskning: bakgrund, förutsättningar och möjligheter
Vanliga och viktiga forskningsmetoder i allmänmedicinsk forskning
Internationellt perspektiv på allmänmedicinsk forskning

Utveckla färdighet i att
Planera och genomföra forskning
Samarbeta inom forskning, i grupper och nätverk
Kommunicera forskningsresultat
Skapa kontakter och samarbete internationellt och nationellt
Använda modern teknik för kommunikation

Översikt över forskarskolans upplägg
Till forskarskolan kommer du som doktorand med din individuella studieplan, handledare och planerade forskarkurser. Introduktionskursen är den enda obligatoriska kursen och den startar och avslutas med internat, däremellan är det webseminarier. 

Diplom
För att erhålla diplom från forskarskolan ska man ha deltagit i seminarieserierna (minst 75% närvaro), examinerats på introduktionskursen samt minst en ytterligare valfri kurs eller workshop som anordnas inom av forskarskolan.

Nätverk
Som en följd av skolan har flera ämnesspecifika nätverk bildats, bland annat inom infektioner, kardiovaskulära åkommor samt diabetes.