Victoria Belin Benninges forskning

Abstract
Stress and resilience in adolescents – long term consequences on blood pressure development. Bakgrund: Hypertoni är den enskilt största riskfaktorn för den globala sjukdomsbördan (1). I Sverige har fler än två miljoner individer hypertoni. Dessa individer löper högre risk för både förtida
mortalitet och morbiditet än övriga befolkningen. Vi vet att stress spelar en viktig roll för utvecklandet av hypertoni genom en ökad aktivitet i det sympatiska nervsystemet (2). Hitintills finns ingen studie där man undersökt hur yngre individers svar på stress påverkar uppkomst av hypertoni i tidigt
vuxenliv. Tillika är förmågan att återhämta sig från stress otillräckligt undersökt hos yngre individer.
Målet för vår studie är att pröva hypotesen att hög stress och bristande återhämtningsförmåga
avseende stress under adolescensen, leder till hypertoni i tidigt vuxenliv.
Metod: Studien är en longitudinell kohort-studie. Slumpmässigt utvalda 13-åringar från olika
geografiska och socio-ekonomiska områden i Västra Götaland undersöks vid studiestart, med
psykologiska skattningsformulär och fysiologiska undersökningar. Sedan utförs uppföljande
undersökningar vid 18 respektive 23 års ålder.
Relevans: Vårt mål är att identifiera valida, vetenskapligt undersökta faktorer vilka skulle kunna
minska prevalensen av hypertoni och dess konsekvenser. Detta i syfte att öka hälsofrämjandet och för en bättre folkhälsa. Vidare att undersöka om det föreligger skillnader orsakade av kön och/eller socioekonomiska förhållanden. Påverkar dessa parametrar den självupplevda stressnivån? Leder detta möjligen till en förstärkt utveckling av hypertoni hos unga? Vår målsättning är därför att identifiera effektiva strategier för att säkerställa en positiv och säker
övergång från adolescens till vuxenlivet gällande individens hälsa.
Referenser:
1. Lim SS, Vos T, Flaxman AD et al. A comparative risk assessment of burden disease and injury
attributable to 67 risk factors and risk clusters in 21 regions, 1990-2010: a systematic analysis
for the Global Burden of Disease Study 2010. Lancet 2012; 380:2224-60.
2. Korner PI. Essential hypertension and its causes: neural and non-neuronal mechanisms
Oxford, New York: Oxford University Pres; 2007.