Ulrika Westerling

Utvärdering av omhändertagande av äldre personer vid primärvårdsenheter för äldre

Befolkningen i världen blir allt äldre. Att möta äldre personers komplexa behov är en stor utmaning för dagens hälso- och sjukvårdssystem. Med ett ökat antal äldre blir också vårdkonsumtionen i samhället högre, vilket leder till ett ökat tryck på vården.

Ett flertal primärvårdsenheter för äldre och geriatriska öppenvårdsteam har startats i Sverige. Dessa enheter finns i varierande utformning lokalt anpassade för verksamheterna. Målsättningen är att äldre i hög grad ska kunna bo kvar hemma med en hög livskvalitet.

Syfte: Att utvärdera omhändertagandet av sköra äldre genom införandet av en äldrevårdsenhet vid Kumla vårdcentral.

Studie:

1: Att utforska äldres upplevelser och behov av primärvårdsenheter för äldre.

2: Att utvärdera vilken effekt införandet av en primärvårdsenhet för äldre har på morbiditet och mortalitet.

3: Att utforska anhörigas upplevelser och behov av stöd från primärvårdsenheter för äldre.

Metod:
1: Kvalitativ innehållsanalys med fenomenologisk ansats, individuella intervjuer med äldre.

2: Registerstudie med deskriptiv och jämförande ansats. Totalundersökning av mortalitet och morbiditet hos personer 75 år eller äldre i Kumla kommun under perioden 20141201-181131.

3: Kvalitativ innehållsanalys, fokusgruppsdiskussioner med anhöriga.

Primärvårdsenheter för äldre har ännu inte utvärderats vetenskapligt vilket innebär att nyttan med dessa insatser jämfört med ordinarie primärvård är oklar.

Huvudhandledare: Professor Liselotte Hermansson
Institutionen för Hälsovetenskaper, Fakulteten för medicin och hälsa, Örebro universitet.