Tobias Anderssons forskning

Diabetes och högt blodtryck – samsjuklighet, läkemedelsbehandling och prognos. Data från Skaraborgs och Stockholms primärvård.

Bakgrund
Diabetes typ 2 är en kronisk sjukdom med ökad risk för kardiovaskulära komplikationer och död. Prevalensen ökar globalt och samsjuklighet med hypertoni är vanligt. Behandlingen är multifaktoriell med inriktning på normalisering av blodsocker, blodfetter och blodtryck med förbättrad prognos som följd. Vilken målnivå av blodtryck som skall eftersträvas och om LDL-kolesterol skall behandlas utifrån målvärde eller med fast dos statin är dock fortfarande oklart.

Metod
Skaraborgs Diabetesregister (SDR) med cirka 15 900 patienter med diabetes registrerade år 1991-2004, och Swedish Primary Care Cardiovascular Database (SPCCD) med 74 751 patienter från Skaraborg och sydvästra Stockholm med hypertonidiagnos registrerad år 2001-2008 varav 16 340 med diabetes kommer att analyseras för att:

Studera mortalitet och dödsorsaker hos patienterna i Skaraborgs Diabetesregister jämfört med bakgrundsbefolkningen 1991-2012. Delarbete I.

Beskriva diabeteskohorten i SPCCD avseende kliniska data, socioekonomi, läkemedelsbehandling samt förändring av dessa 2003-2008. Delarbete II

Studera korrelationen mellan statinbehandling och totalmortalitet, kardiovaskulär mortalitet och morbiditet hos diabetespatienterna i SPCCD. Delarbete III.

Studera korrelationen mellan uppnådd blodtrycksnivå och totalmortalitet, kardiovaskulär mortalitet och morbiditet hos diabetespatienterna i SPCCD. Delarbete IV

Relevans
Utökade kunskaper om mortalitet vid diabetes och hur denna har förändrats då multifaktoriell behandling blivit vanligare.

Förbättrade kunskaper om statin- och blodtrycksbehandling hos patienter med diabetes och hypertoni och hur denna påverkar mortalitet och morbiditet.

Tobias e-post: tobias.e.andersson@vgregion.se