Tijn Hendrikx forskning

Tijn disputerade 2015

Bakgrund
Förmaksflimmer (FF) kombinerat med andra riskfaktorer identifierar patienter med en hög risk för stroke. Asymptomatisk FF som är vanligt förekommande har en lika hög risk för stroke som symptomatisk FF. Intermittenta, korta EKG registreringar kan vara ett sätt att hitta asymptomatiska FF patienter och på så sätt förebygga stroke. Vårt syfte är att studera förekomsten av okänt FF och andra hjärtrytmrubbningar bland primärvårdspatienter och bland specifika patientkategorier med en ökad risk för FF, exempelvis patienter med en förstorad vänster förmak och patienter med sömnapné.

Metod
Patienter utan känt FF, med en eller fler CHADS2/CHA2DS2-VASc risk faktorer (hjärtsvikt, hypertoni, ålder ≥ 65/75 år, diabetes, tidigare stroke/TIA, kärlsjukdom och kvinnligt kön) ombeds göra 10-30 sekunders tum-EKG registreringar hemma, två gånger dagligen samt vid symptom under 28 dagar. I ett delarbete studeras en stor allmänpopulation av primärvårdspatienter. I två andra delarbeten studeras patienter med en ökad risk för FF, de som har en förstorad vänster förmak och de som har sömnapné.

I ett delarbete ombeds patienter remitterade för 24 timmars Holter EKG på grund av hjärtklappning, yrsel eller svimningskänsla dessutom göra 30 sekunders tum-EKG registreringar hemma, två gånger dagligen och vid symptom under 28 dagar.

Relevans
Genom att hitta patienter med asymptomatiskt FF tidigt och erbjuda behandling med blodförtunnande medel hoppas vi förebygga ett väsentligt antal framtida strokefall

Genom att förbättra diagnostiken av hjärtrytmrubbningar hos patienter som kontaktar vården för misstänkta hjärtsymptom som hjärtklappning, yrsel eller svimningskänsla kan fler patienter få en förklaring för och behandling av besvären.

Läs Tijns avhandling: Catch Atrial Fibrillation, Prevent Stroke: Detection of atrial fibrillation and other arrhythmias with short intermittent ECG

Tijns e-post: tijn.hendrikx@regionhalland.se