Thorbjörn Lundbergs forskning

Inflammatoriska förändringar av trumhinnan hos barn med öronvärk

Bakgrund
Öroninflammation hos barn en vanlig orsak till antibiotikabehandling. Den diagnostiska säkerheten i primärvård är otillräcklig vilket kan leda till överdiagnostik. Video-otoskopi kan förbättra diagnostiken.

Antibiotikabehandling av öroninflammation är under diskussion, gradering av inflammationen kan vägleda om vilka öroninflammationer som behöver antibiotika. Tidigare graderingssystem/scoringsystem är otidsenliga och överensstämmer dåligt med diagnoskriterier. Telemedicin kan vara värdefull för diagnostik i avlägsna landsändar och utvecklingsländer där läkare kan vara en bristvara.

Syfte
Syftet med projektet är att utvärdera digital bildtagning av trumhinnans utseende, utveckla en graderingsskala för trumhinnans utseende som även kan användas som diagnostiskt verktyg samt att med hjälp av telemedicinsk teknik och graderingsskala beskriva den akuta öroninflammationens förlopp.

Metod
Arbete 1: Utvärdera digital bildtagning av trumhinnan och dess användbarhet i telemedicin, publicerad: Int. J. Pediatr. Otorhinolaryngol. 2008;72(1):73-79.

Arbete 2: Utveckla och utvärdera en graderingsskala för trumhinnans utseende: insänt oktober 2012 till refereegranskad tidsskrift

Arbete 3: Kan video-otoskopi utförd av assistent vara tillräcklig för öronläkare och distriktsläkare att via internet bedöma trumhinnestatus med med hjälp av graderingsskala från arb 2. Datainsamling avslutad, databearbetning samt manuskript ht12-vt13

Arbete 4: Beskriva akut mediaotit och studera dess förlopp hos barn i åldern 2-16 år: datainsamling avslutad, databearbetning samt manuskript vt13

Betydelse
Förbättrad metodik vid bilddokumentation av öronstatus kan vara värdefull vid diagnostik i avlägsna landsändar och i utvecklingsländer och kan även ha stort värde vid forskning om området öroninflammation.

En validerad graderingsskala kan förbättra diagnostisk samstämmighet i såväl forskning som klinik samt kan vara ett värdefullt instrument i telemedicin. Förståelse för den akuta öroninflammationens förlopp är viktigt vid diskussioner om indikation för antibiotikabehandling.

Läs Thorbjörns avhandling: Assessment of tympanic membrane: a study of children with otitis media in general practice

Thorbjörns e-post: thorbjorn.lundberg@umu.se