Sigrid Salomonssons forskning

Psykisk ohälsa

Bakgrund
Psykisk ohälsa är ett växande problem med stora kostnader för individ och samhälle. En tredjedel av patienterna i primärvården beräknas lida av psykisk ohälsa. Många av dem sjukskrivs under längre perioder än vad som är önskvärt ur hälso- och samhällsperspektiv. Forskning har visat att Kognitiv Beteendeterapi (KBT) är effektivt för behandling av psykisk ohälsa. Trots detta saknas tillgång till psykologer och KBT i primärvården. Arbetet med att hjälpa personer tillbaka i arbete är i ett tidigt skede. Ett par studier visar effekt av KBT- insatser inriktade på arbetsåtergång. På Gustavsbergs vårdcentral har vi arbetat med KBT för psykisk hälsa och återgång i arbete med god effekt i klinisk utvärdering.

Metod 
Vi ämnar nu genomföra en studie där KBT implementeras som behandling av psykisk ohälsa och en modul för arbetsåtergång standardiseras och utvärderas. Patienter med ångest, depression eller stressrelaterad ohälsa rekryteras via distriktsläkare på vårdcentralen och all behandling sker på plats. Patienter som är sjukskrivna randomiseras till KBT samt aktiv insats för arbetsåtergång eller kontrollgrupp med endast KBT för psykisk ohälsa. Utvärdering sker genom oberoende kliniska skattningar, självskattning av symtom samt sjukskrivningsdata via Försäkringskassans register. Mätning sker före behandling, vid avslut samt efter ett års uppföljning.

Relevans
Syftet med projektet är att implementera evidensbaserad behandling till några av primärvårdens största patientgrupper. Syftet är också att utveckla och utvärdera en metod för återgång i arbete genom tidig kontakt med arbetsgivare. Projektet kan ge viktig information om återgång i arbete och en metod som kan öka hälsa, minska lidande och samhällskostnader.

Sigrids e-post: sigrid.salomonsson@sll.se