Rebeka Arnlojts forskning

Sammanfattning av doktorandarbetet: D-vitamin, bakteriuri och ospecifika symtom bland vårdtagare på äldreboenden

Bakgrund
D-vitaminbrist, ospecifika symtom och bakteriuri är vanligt bland vårdtagare på äldreboenden. Vitamin D är viktigt för immunförsvaret och även involverat i urinvägarnas lokala infektionsförsvar. Det är oklart om D-vitaminbrist är associerat med ospecifika symtom respektive bakteriuri. Ospecifika symtom som trötthet, oro och förvirring, utan samtidiga akuta symtom från urinvägarna, är oftast inte orsakade av akut cystit. Trots detta förskrivs urinvägsantibiotika alltför ofta vid ospecifika symtom.

Metod
Avhandlingsarbetet kommer att undersöka hur vanligt det är med D-vitaminbrist bland vårdtagare på svenska äldreboenden, om vanliga riskfaktorer för D-vitaminbrist är relevanta även för äldre och om D-vitaminbrist är associerat med bakteriuri respektive ospecifika symtom. En intervention kommer att utvecklas med syfte att öka följsamheten till riktlinjer avseende ospecifika symtom och bakteriuri hos äldre.

Delarbete 1: I en tvärsnittsstudie på svenska äldreboenden undersöks prevalensen av D-vitaminbrist utifrån olika tröskelvärden. Vidare studeras eventuella samband med: hudtyp, antal timmar utomhus, aptit, D-vitamintillskott, demens och antibiotikakrävande infektioner.

Delarbete 2: Andra delarbetet undersöker om det är vanligare med bakteriuri vid D-vitaminbrist. Om det finns ett samband ger detta uppslag till framtida studier för att utvärdera om D-vitamintillskott leder till färre urinvägsinfektioner.

Delarbete 3: I en tvärsnittsstudie på äldreboenden undersöks om ospecifika symtom är associerat med D-vitaminbrist.

Delarbete 4: I en randomiserad studie undersöks om en nyutvecklad antimicrobial stewardship intervention på äldreboenden kan öka följsamheten till riktlinjer kring diagnostik och behandling av urinvägsinfektioner.

Relevans
Avhandlingsarbetet förväntas leda till ökad kunskap kring D-vitaminbrist, ospecifika symtom och bakteriuri hos äldre samt ge förutsättningar för en mer rationell användning av urinvägsantibiotika.

Läs Rebekas artikel: