Peter Nymbergs forskning

Ökad fysisk aktivitet genom mindfulness för prevention av hjärt- och kärlsjukdom 

 -en randomiserad studie i primärvård

Insjuknande i hjärt-kärlsjukdom bestäms av såväl arv som förvärvade faktorer. Interventionsstudier visar att fysisk aktivitet ger en lägre risk för insjuknande i diabetes, hypertoni, fetma och i hjärt-kärlsjukdom. En nyligen publicerad svensk studie har dock visat att en stor del 50-64 åringars tid domineras av stillasittande, och endast 7 % når upp till WHO:s internationella rekommendation av fysisk aktivitet (>150 minuter måttlig eller >75 minuter högintensitet per vecka). Fysisk aktivitet på recept (FaR®) används för att motivera individer till aktivitet både som primär- och sekundärprevention. Följsamheten efter 3 månaders intervention är dock bara ca 50 %. Det finns skillnad hos de som vidmakthåller fysisk aktivitet över tid och de som återfaller till fysisk inaktivitet, framförallt vad det gäller medvetenhet och acceptans. Dessa egenskaper kan tränas upp med övning i mindfulness. Vid fysisk aktivitet sker förändringar av olika biomarkörer som eventuellt kan påverka insjuknandet i hjärtkärlsjukdom till exempel genom traditionella riskfaktorer, miRNA, proteomics och mitokondrie DNA. Hur dessa förhåller sig till fysisk aktivitet, inaktivitet och mindfulness är inte känt. Nittiofysiskt inaktiva patienter kommer att i en pilotstudie randomiseras till intervention med mindfulness träning, mindfulness träning och FAR® eller endast FAR®. Uppföljning kommer att ske med frågeformulär, accelerometrar och traditionella riskfaktorer vid baseline, tre och sex månader för att avgöra om mindfulness kan främja fysisk aktivitet. Analys av nya biomarkörer kommer att göras för att förstå vilka biokemiska system som påverkas samt för att finna markörer som signalerar framgångsrik intervention ungefär som HbA1c används för att följa effekt av diabetes behandling.

Peters e-post: peter.nymberg@med.lu.se