Per Rosengrens forskning

Epidemiologiska studier av arytmier

Hjärtat kan drabbas av en rad olika sjukdomar. Då hjärtats funktion är essentiell för hur hela kroppen fungerar är de flesta sjukdomar som drabbar hjärtat väl studerade och forskningen väldigt långt framskriden. Trots detta är vissa sjukdomar som drabbar hjärtat delvis helt outforskade. Av dessa sjukdomar som drabbar hjärtat tittar jag på olika arytmier. Dessa arytmier är kliniskt väldokumenterade, det vill säga att den kliniska presentationen med symptom och behandlingar är välkända, men är ofullständigt utforskade vad det gäller basal epidemiologi. Även familjära risker och samband med andra sjukdomar är okänt.

Min forskning använder sig av de olika befolknings- och sjukvårdsregister som finns tillgängliga i Sverige. Där finns data kring varje individ i Sverige.

Registerna vi har i Sverige är världsledande vad gäller deras täckningsgrad och hur lång tid tillbaka i tiden de sträcker sig. Jag använder mig bland annat av patientregistret, befolkningsregistret och flergenerationsregistret i min forskning. Registerna använder jag för att kartlägga basal epidemiologi kring arytmierna men även familjära samband och samsjuklighet.  Genom att använda registerna ger det en väldigt bra bild och möjlighet att undersöka samband med andra sjukdomar.