Per-Ola Forsberg

Sammanfattning av doktorandarbetet

Kardiovaskulär sjukdom är en stor orsak till morbiditet, mortalitet och sjukvårdskostnader globalt. En mycket stor del av kardiovaskulär sjukdom kan förklaras av individuella socio-demografiska faktorer (ålder, kön, socioekonomiskt status), hälsobeteende (rökning, fysisk inaktivitet, dålig diet) och metabola riskfaktorer (högt blodtryck, diabetes,  hyperkolesterolemi). Men det är även visat att bostadsområdets socioekonomiska status (SES) i sig är associerat med risk för kardiovaskulär sjukdom.

Målet för detta doktorandarbete är att avgöra hur bostadsområdets SES påverkar kardiovaskulär sjukdom.

 

Ett delarbete handlar om bostadsområdets SES och dess påverkan på statinförskrivning för hjärtinfarktpatienter. I detta arbete görs multilevel-analyser av alla hjärtinfarktpatienter i Sverige under en tioårsperiod för att kunna avgöra bostadsområdets påverkan på statinförskrivningen oberoende av individuella faktorer.

 

Ett delarbete är en syskonstudie för att analysera kausalitet för bostadsområdes–SES påverkan på diagnoserna koronarhjärtsjukdom och ischemisk stroke. Kausalitetssamband är särskilt svåra inom epidemiologi, men mycket viktiga. En innovativ metod är att använda sig av släktinganalyser för att belysa orsakssamband. Syskon med som skiljer sig både avseende utfall (sjukdom) och bostadsområde analyseras med stratifierad Cox-regression.

 

Ett delarbete är en studie av variation och intraklass–korrelation för bostadsområdes-SES, familjens samt arbetsplatsens påverkan på diagnoserna koronarhjärtsjukdom, ischemisk stroke, aortaaneurysm och perifer arteriell sjukdom. Detta avgör hur stor del av den individuella variationen som kan kopplas till individuella faktorer respektive miljömässiga faktorer. Resultaten kan användas för att utforma möjliga interventioner från samhällets sida på bostadsområdes– och populationsnivå.

Ett delarbete är en syskonstudie för att analysera kausalitet för bostadsområdes–SES påverkan på patienter med förmaksflimmer.