Pär-Daniel Sundvalls forskning

Pär-Daniel disputerade 2016

Diagnostik av urinvägsinfektioner bland individer på äldreboenden

Urinvägsinfektioner är en av de vanligaste förekommande infektionerna bland individer på äldreboenden. Diagnostiken inleds ofta med analys av urinstickor. Första delarbetet baseras på en studie kring nyttan av att använda visuellt respektive maskinellt avlästa urinstickor vid undersökning av patienter på äldreboenden.

På äldreboenden har upp till hälften av vårdtagarna bakterier i urinen, utan att det ger några symtom och utan att det ska behandlas. Det gör det svårt att veta om ett nytt symtom är relaterat till bakterier i urinen eller inte. Är det nya symtomet orsakat av en urinvägsinfektion eller utgör bakterierna i urinen endast ett betydelselöst bifynd? Den diagnostiska osäkerheten resulterar ofta i antibiotikabehandlingar av tveksamt värde.

Det andra delarbetet har undersökt om det finns ett samband mellan bakterier i urinen och nytillkomna eller ökade symtom bland patienter på äldreboenden. Följande symtom studerades: Trötthet, oro, förvirring, agitation/ilska, att inte vara sig lik, täta urinträngningar, sveda vid vattenkastning och feber. I studien registrerades symtom och urinprov togs från 651 patienter på äldreboenden. När man statistiskt tar hänsyn till förekomst av symptomfria bärare av bakterier i urinen, visar det sig att en urinodling är ett alltför ospecifikt test för att vara användbart i dessa situationer.

Det tredje delarbetet kommer att undersöka om en positiv urinodling i kombination med en förhöjd halt av Interleukin-6 i urinen kan vaska fram en liten grupp där det eventuellt finns ett samband med något eller några av symptomen.

Det fjärde delarbetet kommer att kartlägga förekomsten av antibiotikaresistenta urinvägspatogener bland individer på äldreboenden.

Läs Pär-Daniels avhandling: Diagnostic aspects of urinary tract infections among elderly residents of nursing homes

Pär-Daniels e-post: par-daniel.sundvall@vgregion.se