Nasser Ahmadis forskning

Kan tidig specifik diagnostik av andfåddhet och användning av ultraljud på vårdcentralen leda till optimal behandling, minskad sjuklighet, bättre livskvalitet och bättre kostnadseffektivitet?

Studien, en randomiserad kontrollerad studie, beskriver förekomsten och definierar orsaker till dyspné, samsjuklighet och hälsorelaterad livskvalitet. Tidig patientnära diagnostik av hjärtsvikt med hjälp av ultraljudsundersökning evalueras och en hälsoekonomisk utvärdering utförs. Data registreras vid baseline och vid 1,6 och 12 månader efter inklusion. Anamnes, fysisk undersökning, fyra validerade frågeformulär, lab.prover, EKG, hjärtultraljud, lungröntgen, spirometri samt arbets-EKG tas i bägge grupper. I försöksgruppen görs ultraljud och stresstest vid baseline. Kontrollgruppen remitteras på sedvanligt sätt till sjukhus vid behov av undersökning. VAS- och MRC-skala används för att beskriva intensitet och karaktär. Efter 12 månader undersöks patienten på nytt och data insamlas om antal sjukdagar, vårdagar och besöksfrekvens på sjukhus eller vårdcentral.

Genom större kunskap om orsaker till dyspné och direkt tillgång till ultraljud kan rätt diagnos och tidigare behandling insättas. Patienterna kan få bättre livskvalité, minskad morbiditet, mindre antal sjukdagar, färre sjukbesök och kanske också minskad mortalitet. Detta leder också till bättre hälsoekonomi och bättre allokering av sjukvårdsresurser.

Klinisk relevans
Studie II är en del av ett större projekt som handlar om andfåddhet i primärvården.

Andfåddhet utgör en stor del av patienter som söker i primärvården och behovet av en närmare analys för att fastställa etiologin och behandlingsalternativ i primärvårdvården är stort. Undersökning kommer att utföras med fysisk undersökning och provtagning. Andfåddhetens svårighetsgrad bestäms också med hjälp av endimensionella instrument VAS-D, MRC-skalan och med hjälp av patientenkäter SF 36, KCCQ, SGRQ samt HAD.

Studie III som är en randomiserad, kontrollerad interventionsstudie, avser att belysa om tidig diagnostisk av hjärtsvikt genom ultraljud och arbetsEKG direkt på primärvårdsmottagningen kommer att ha en positiv effekt på patienternas välbefinnande, behandling och prognos. Validerade frågeformulär kommer att användas och ultraljud och arbets-EKG kommer att finnas på primärvårdsmottagningen för interventionsgruppen. Kostnadseffektanalysen talar om för oss om det är gynnsamt att använda hjärtultraljudsundersökning inom primärvården.

Ny kunskap: Att snabbt kunna fastställa vilka undersökningar som behöver utföras utifrån differentialdiagnostiska överväganden och att så snart som möjligt kunna ställa rätt diagnos och inleda behandling är väsentligt för morbiditet coh mortalitet i hjärt-/lungsjukdomar. Dominerande orsaker och samsjuklighet, läkemedelsbehandling och hälsorelaterad livskvalitet klargörs. Kostnadseffektanalysen kommer att visa om det är ekonomiskt försvarbart utifrån de frågeformulär och sjukdata som kommer att analyseras.

Med projektet hoppas vi kunna förbättra diagnostiken och ge en bättre vård och behandling.
Studien startades hösten 2011.

Läs  Nasser´s avhandling: Dyspnea, with a focus on cardiovascular diseases: A primary health care perspective

Nassers e-post: nasser.seyed.ahmadi@gu.se

Huvudhandledare:
Jörgen Månsson