Moa Wolffs forskning

Moa disputerade 2016

Högt blodtryck är en av västvärldens vanligaste sjukdomar. Flera studier har kunnat visa att yoga har en blodtryckssänkande effekt, men studierna är relativt få och vi saknar kunskap om ifall yoga kan användas som behandling för att sänka blodtrycket hos primärvårdspatienter.

Doktorandarbetet består av fyra delarbeten och syftar till att klargöra om yoga har någon plats i behandlingen av hypertoni i primärvården.

Våren 2011 genomfördes en studie på 83 hypertonipatienter på Svedala vårdcentral i Skåne (YHIP-studien). Patienterna delades upp i tre grupper som matchades avseende systoliskt blodtryck. De tre grupperna var: yogagrupp under ledning av instruktör, yoga på egen hand respektive kontrollgrupp. Patienternas blodtryck och självskattade livskvalitet registrerades före och efter 12 v intervention. Studien visade signifikant blodtryckssänkning avseende diastoliskt blodtryck och signifikant positiv effekt på livskvalitet hos de patienter som utövat yoga på egen hand jämfört med kontroll. Resultatet är redovisat i en publicerad artikel nedan. 

I delarbete 2 kommer frysta blodprover och enkätuppgifter om livsstil och hälsa från YHIP-studien (före och efter intervention) att analyseras och presenteras.

Delarbete 3 är en randomiserad kontrollerad multicenterstudie utförd november-februari 2013-2014. Cirka 180 hypertonipatienter från tre vårdcentraler randomiserades till att antingen prova ett enkelt yogaprogram 15 minuter morgon och kväll i 12 veckor, eller ingå i kontrollgrupp (TAU). Blodtryck, livskvalitet, stress, oro/ångest och depression utvärderades vid baslinjen och vid uppföljning. Materialet är under bearbetning.

Delarbete 4 utgörs av en kvalitativ studie med djupintervjuer med cirka 12 deltagare från ovan nämnda multicenterstudie. Syftet med djupintervjuerna är att få en inblick i hur patienterna upplevt yogan som behandling och hur de tänker kring yogans effekt eller avsaknad av effekt. Vi vill också förstå hur patienterna tänker kring sin hypertonisjukdom..

Om yoga kan fungera som blodtryckssänkande behandling kan det användas som ett komplement till de gängse blodtrycksbehandlingar som en allmänläkare har att erbjuda sina patienter.  En förhoppning är också att patienterna ska uppleva ökad livskvalitet om de utövar yoga regelbundet.

Läs Moas avhandling:

Yoga as a treatment for hypertension in primary care. A quantitative and qualitative analysis conducted in Sweden

 

Moas e-post: moa.wolff@med.lu.se

 

Huvudhandledare:
Docent Patrik Midlöv