Mikael Lilja

Fetma och rubbning i glukosmetabolismen i norra Sverige med fokus på fettvävsderiverade hormoner som riskfaktor för diabetesutveckling

Bakgrund
En ökad fetma- och diabetesförekomst beskrivs globalt. Indien uppvisar en hög, stigande diabetesprevalens medan Sverige har lägre och oförändrat diabetesinsjuknande. Låga adiponektinnivåer predicerar diabetesinsjuknande medan det är omdiskuterat om leptin är en oberoende prediktor av diabetes. Kunskap om  leptinnivåer hos olika  folkgrupper, eller intraindividuella leptinnivåer över tid är bristfällig.

Övergripande syfte
Beskriva tidstrenden i norra Sverige av överviktsparametrar liksom av glukosnivåer (inklusive IFG och IGT) och att undersöka adiponektin och leptin som prediktorer för utveckling av förhöjda glukosnivåer liksom diabetes. Jämföra leptinnivåer mellan olika etniska grupper samt beskriva leptins intraindividuella stabilitet över tid och eventuella årstidsvariation.

Metod
Leptin, adiponectin och antropometriska mått från tre stora populationsundersökningar används; Norra Sveriges MONICA och Västerbottens Inteventions Program (VIP), genomförda i norra Sverige på en befolkning med europeiskt ursprung i åldrarna 25-74 respektive 30-60 år, samt The Mauritius Non-communicable Disease Study vilken undersökt en indisk och kreolsk befolkning (25-74 år) på Mauritius. Västerbottens diabetesincidensregister identifierar diabetiker i VIP.

Resultat och förväntat resultat
I norra Sverige ökar förekomsten av övervikt, fetma och bukfetma 1986-2004. Leptin predicerar uppkomst av diabetes hos män, men ej kvinnor, oberoende av traditionella riskfaktorer. Indiska män och kvinnor har högre leptinnivåer, även justerat för BMI och midjeomfång, än kreolska och svenska män och kvinnor. Leptin har en hög intraindividuell stabilitet över tid utan årstidsvariation. Kommande studie förväntas visa stigande glukosnivåer i befolkningen 1986-2009, vilken kan relateras till uppmätta leptin- och adiponektinnivåer.

Handledare: Stefan Söderberg

Mikael disputerade i december 2011

Läs Mikaels avhandling: Trends in obesity and type 2 diabetes: ethnic aspects and links to adipokines

Mikaels e-post: mikael.lilja@regionjh.se