Mialinn Arvidsson LIndvalls forskning

Balansträning för personer med stroke –

effekt och upplevelse av basalkroppskännedom.

Bakgrund
I Sverige insjuknar årligen ca 30 000 människor i stroke vilket utgör den vanligaste orsaken till neurologiskt handikapp hos vuxna. Många personer har ökad fallrisk genom nedsatt balans, svaghet i en kroppshalva, nedsatt känsel samt spasticitet.

En möjlig metod att träna balans är basal kroppskännedom (BK) som utvecklats inom psykosomatisk sjukgymnastik. BK omfattar kroppsmedvetenhet, rörelsebeteende och grundläggande rörelseförmåga så som koordination, hållning och balans. BK har inte tidigare studerats systematiskt för personer med stroke.

Syfte
Syftet är att undersöka effekten av träning med BK för personer i senare fas efter stroke(> 6 månader efter insjuknandet) samt att undersöka deltagarnas upplevelse av att träna BK.

Metod
Delstudie 1: kvantitativ randomiserad kontrollerad pilotstudie med interventionen BK i grupp i 8 veckor. Studien har en explorativ ansats. Blockrandomisering görs till två grupper, intervention respektive obehandlad kontrollgrupp där 20 personer ska inkluderas i varje grupp. Inklusionskriterie gångförmåga 100m samt uppleva en balansnedsättning. Test görs före, intervention direkt efter och efter 6 veckor medTimed Up and Go, Timed Up and Go cognitive, Modifierat Timed Stands test, Bergs balansskala, Sex minuters gångtest, Activities – specific Balance confidence scale och SF-36. Delstudie 2: kvalitativ intervjustudie där intervjuer görs med samtliga personer som tränat BK samt instruktörerna.

BK träningen leds av sjukgymnaster med specifik BK kompetens. Träningen sker på 4 vårdcentraler. Datainsamling pågår.

Förväntade resultat
Träning med BK kan vara ett komplement till annan balansträning genom träning av kroppsmedvetenhet och att stärka egna resurser. Ett annat sätt att träna balans jämfört med sedvanlig strokerehabilitering.

 

Mia-Linns e-post: mia-linn.arvidsson-lindvall@orebroll.se