Mia Tyrstrups forskning

Luftvägsinfektioner, antibiotikaförskrivning och resistens hos barn i primärvård.

Studier har visat samband mellan antibiotikaförbrukning och utveckling av resistens hos bakterier. I Sverige förskrivs 90 % av antibiotikan i öppenvård, varav 60 % i primärvården. Trots en betydande minskning i förskrivning till barn det senaste decenniet ses fortfarande en stor variation mellan olika vårdenheter och mellan enskilda förskrivare. Enligt de nationella målen för att optimera förskrivningen förordas en ökad följsamhet till guidelines. I ett delarbete kommer primärvårdens infektionsregister (PRIS), där 64 vårdcentraler och ca 600 000 listade patienter finns registrerade åren 2007-2013, att studeras för analys av följsamhet till riktlinjer, användning av patientnära analyser och trender i förskrivning över tid samt variation mellan enheter.

Barn är ofta koloniserade med bakterier i övre luftvägarna som också kan orsaka klinisk infektion. Studier saknas på vilka bakterier som koloniserar de barn som söker för luftvägsinfektion i primärvården. Det är viktig kunskap för utformningen av empirisk infektionsbehandling. Ett delprojekt består i att samla in nasopharynxodlingar på barn 0-10 år som söker primärvården för symtom på luftvägsinfektion, för att kartlägga aktuella resistensmönster. Via frågeformulär till föräldrarna görs ett försök att relatera antibiotika- konsumtionen till resistensmönstret.

De pneumokockstammar som identifieras i nasopharynxodlingarna kommer att frysas och sparas. I ett delprojekt kommer pneumokockstammarna att serotypas och användas för jämförelse med odlingar på friska individer samt utvärderas med avseende på vaccinationsstammar. Eventuellt kommer även en analys av olika serotypers förekomst i hög- respektive lågförskrivande områden att göras, i syfte att ytterligare kartlägga resistensutveckling i förhållande till antibiotikaanvändning.

Förekomst av patientnära provtagning (CRP och Strep-A) har visats variera mycket mellan olika förskrivare och används i hög grad vid bedömning av barn med infektionssymtom i primärvården.I ett delprojekt har intervjuer gjorts med läkare från hög- respektive lågförskrivande enheter angående hur de ser på provtagning vid luftvägsinfektioner samt deras attityder till antibiotikaförskrivning.

Mias e-post: mia.tyrstrup@med.lu.se