Marine Sturessons forskning

Marine disputerade den 29 oktober 2015. Titel på avhandingen är: Primärvårdens arbete med sjukskrivna – patientmötet, bedömningar och samverkan

 

Bedömning av arbetsförmåga inför sjukskrivning

Bakgrund 
För att hälso- och sjukvården ska fullgöra uppdraget att utföra medicinska behandlingar och rehabiliteringsinsatser krävs en korrekt bedömning i ett tidigt skede av sjukskrivningsprocessen. Tidigare studier har visat på läkares problem att bedöma arbetsförmåga och på kvalitetsbrister i läkarintygen. Ett förbättringsförslag som framkommit är att andra professioner inom hälso- och sjukvården skulle kunna bistå läkaren i bedömningen av arbetsförmågan.

Syftet med projektet är ge kunskap om hur arbetsterapeutisk bedömning av aktivitetsförmåga relaterat till arbete kan utvecklas och användas inför ställningstagande om sjukskrivning och rehabilitering.

Metod 
I den första delstudien har arbetsterapeuters och läkares syn på arbetsförmåga och bedömning av arbetsförmåga undersökts. Här användes fokusgrupper och data analyserades med kvalitativ innehållsanalys.

I det påföljande projektet har sjukskrivna patienter vid fyra hälsocentraler i Västerbotten erbjudits en kompletterande bedömning av arbetsförmåga utförd av arbetsterapeut, för att undersöka eventuella aktivitets- och arbetsrelaterade problem. Under projektets gång har läkarintyg, patientenkäter och patientintervjuer samlats in både från hälsocentraler där projektet pågått och från andra hälsocentraler i länet. Intervjuer har genomförts med arbetsterapeuter och läkare vid de deltagande hälsocentralerna. I delstudie två undersöks kvaliteten i läkarintyg och sjukskrivningstider. Delstudie 3 ska undersöka arbetsterapeuternas och läkarnas erfarenheter av arbetssättet i projektet. Delstudie 4 belyser sjukskrivna patienters upplevelse av mötet med hälsocentralen med fokus på bemötande, delaktighet och behovet av stöd för återgång i arbete.

Relevans 
Studierna förväntas ge förslag på hur hälso- och sjukvårdens bedömning, vid ställningstagande av sjukskrivning, kan förbättras. En utvecklad tidig bedömning förväntas ge ökad kvalitet i läkarintygen och snabbare identifiering av individens behov av rehabilitering.

Marines e-post: marine.sturesson@vll.se