Marie Kivis forskning

Internetbehandling vid depression i primärvården

Bakgrund
Tidigare forskning har visat gott stöd för Internetbehandling vid depression under studieförhållanden, sk efficacy. Socialstyrelsen har därför i de Nationella riktlinjerna angett psykologisk behandling med Internetbaserad KBT eller individuell KBT som förstahandsbehandling vid lindrig depression. Studier över Internetbehandlingars effekt när de genomförs inom vården, sk effectiveness, saknas hittills nästan helt.

Metod
2010 inleddes ett projekt inom Västra Götalandsregionen som vill undersöka effectiveness av Internetbehandling i primärvården. I en randomiserad kontrollerad studie jämförs tre olika depressionsbehandlingar: Sedvanlig behandling, Internetbehandling, och Väntelista 3 månader följt av Internetbehandling. Internetbehandlingen består av 7 moduler med korta texter, filmer och modeller som nås via internet och en arbetsbok. Patienten har under behandlingstiden stöd av psykolog/psykoterapeut via telefon och säker e-mail. Internetbehandlingen löper under 8-12 veckor. Patienterna följs upp vid 0, 3, 6 och 12 månader.

Projektet kommer att resultera i följande delarbeten:

I        Jämförelse av effekt mellan Internetbehandling och sedvanlig behandling mot mild-måttlig depression inom primärvården efter behandlingsperioden. (publicerad – doi: 10.1080/16506073.2014.921834)

II       Jämförelse av effekt mellan Internetbehandling och sedvanlig behandling mot mild-måttlig depression inom primärvården vid 3- och 9-månaders uppföljning.

III     I primärvården verksamma psykologer och psykoterapeuters upplevelse av att arbeta med Internetbehandling.

IV     Personcentrerad analys av patienternas utvecklingskurvor/depressionsdjup och möjliga predicerande faktorer för behandlingsutfall.

Läs Maries avhandling: 
Internet-based Treatment of Depression in Primary Care: Effectiveness and Feasibility

Maries e-post: marie.kivi@psy.gu.se