Marie Brautigam Ewes forskning

Matordning på recept (MoR) genom

Motiverande samtal (MI), stödgrupper och hemsida

Bakgrund
Övervikt och fetma ”drabbar” cirka halva befolkningen i Sverige och är därmed ett stort folkhälsoproblem.Vi vet att kost och/eller fysisk aktivitet har betydelse för riskfaktorer för sjukdom, men att kostprogrammen i regel har en dålig långtidseffekt. Problemet är att få människor att förändra sina vanor långsiktigt.

Metoder
300 personer kommer att rekryteras till tre vårdcentraler i sydvästra Sverige.

Studien är en tvåarmad randomiserad studie. Armarna är MoR med MI och Habomodellen. Studien löper över 2 år.  Båda spåren får besök hos en sjuksköterska och genomgår en klinisk undersökning som omfattar blodprover, blodtryck och mätningar av midjemått, BMI m.m. De fyller i ett antal enkäter som handlar om livsstilsfaktorer. De rekommenderas en kost som heter Nordiet och de erbjuds en kostföreläsning. MoR med MI erbjuds 3 MI samtal samt en rundvandring i en dagligvaruhandel där de lär sig välja nyttig mat. I underhållandefasen efter 6 månader erbjuds de stöd via en hemsida. Viktkontroll sker efter 6månader och sedan en uppföljning efter 2 år. Både kvantitativa och kvalitativa studier kommer att göras.

Relevans
Genom att studera betydelsefulla faktorer i sambandet mellan livsstilsvanor och samsjuklighet samt att påvisa laboratoriemässiga markörer kan man erhålla ett bättre riktat interventionsprogram för viktnedgång. Detta skulle kunna ge en högre livskvalitet och bättre hälsa för patienter och en ekonomisk vinst för samhället. Det är också viktigt att finna effektivare arbetsmetoder för att arbeta med livsstilfrågor på en vårdcentral och få ett mer hållbart resultat avseende ovanstående parametrar och på så sätt kunna bromsa utvecklingen av metabola sjukdomar.

 

Maries e-post: Marie.Brautigam-Ewe@regionhalland.se