Maria Wallers forskning

Socioekonomiska faktorers betydelse för hälsa och livsstil från ett primärvårdsperspektiv

Bakgrund
I Sverige bidrar ohälsosamma levnadsvanor såsom tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor mest till den samlade sjukdomsbördan. I marmotkomissionens rapport ”Closing the gap” från WHO påvisades mycket stora hälsoklyftor nära relaterade till sociala förhållanden.  Hälsoklyftorna baserade på utbildningsnivå växer, samtidigt som den genomsnittliga hälsan i befolkningen ökar även i Sverige. Att förebygga sjukdomar behöver bli en självklar del av hälso- och sjukvårdens arbete och speciellt gäller detta primärvården. Kunskapen om att de stora folkhälsoproblemen såsom diabetes, kardiovaskulära sjukdomar som tex hjärtinfarkt och stroke, är associerade med livsstil har funnits länge, men arbetet att utveckla metoder för stöd av individers levnadsvaneförändring har ingen självklar ställning i hälso- och sjukvården.

Syfte
Att studera socioekonomiska faktorers betydelse för hälsotillstånd och hälsoutveckling i olika åldersgrupper samt dessa faktorers betydelse vid implementering av sjukdomsförebyggande metoder i primärvårdens kontext.

Metod
1: Jämföra socioekonomins betydelse för BMI och övervikt hos fyraåringar undersökta i två olika BVC-områden med skild socioekonomi.

2: I kohortjämförelser av 38- och 50 åriga kvinnor undersökta 1980 respektive 1992 och 2004 studera fysisk och psykisk hälsa samt livsstil utifrån socioekonomisk gradient.

3: Studera förändringar i kvinnors uppfattning om hälsa och livssituation vid inträde i pensionering och om dessa förändringar kan relateras till skillnad i socioekonomiskt status.

4: Utvärdera ”Hälsolyftet”, en primärvårdsanpassad preventionsmetodik, avseende förändringsbenägenhet i relation till socioekonomisk gradient.

Betydelse
Resultaten kan användas i vården för att underlätta preventionsarbetet. En ökad kännedom om de socioekonomiska aspekternas betydelse kan innebära en förbättrad anpassning till individens behov.

Maria försvarade sin anhandling i mars 2020:
Socioeconomic aspects of lifestyle and women’s health: a primary care and population perspective

Marias e-post: maria.waller@gu.se