Maria Magnil Molinders forskning

Maria disputerade den 15 november 2012

Bakgrund
Depression hos äldre är vanligt och man rekommenderar användandet av screening instrument för att hitta depressiva symtom.  I primärvården har patientcentrering blivit allt viktigare och används ofta i konsultationen. Prognosen för äldre med depression varierar men är generellt dålig. Identifiering av specifika oberoende variabler relaterade till prognos bedöms vara viktigt.

Övergripande syfte
Att studera förekomst av och utforska faktorer associerade med depressiva symtom. Att jämföra en patientcentrerad konsultationsmodell med screening instrumentet PRIME-MD. Att följa en grupp äldre deprimerade patienter över tid och identifiera prognostiska faktorer och att undersöka vad allmänläkare anser om att använda ett patientcentrerat förhållningssätt i konsultationen.

Metod
302 patienter 60 år och äldre screenades med PRIME-MD och MADRS-S instrumenten. Allmänläkarna använde en strukturerad konsultationsmodell bestående av sju ”nyckelfrågor”. Patienter som föll ut positivt i screeningen erbjöds en diagnostisk intervju. Ålder, psykosociala faktorer, kön, somatiska diagnoser, och medicinering analyserades i relation till depressiva symtom. Sensitivitet, specificitet, PPV och NPV beräknades för PRIME-MD och den patientcentrerade konsultationsmodellen genom att använda MADRS-S som referens för möjlig depression. Patienter med depressionsdiagnos följdes under nästan två år. Prognostiska faktorer beräknades utifrån utgångsinformationen. Tio allmänläkare med olika åldrar, kön och arbetsplatser kommer att intervjuas.

Resultat
Förekomsten av depressiva symtom var 15%. Användandet av sedativa/hypnotika var vanligare bland deprimerade patienter. Att ha blivit änka/änkling eller att ha upplevt en livshändelse av betydelse, eller haft en depression tidigare var faktorer associerade med höga MADRS-S poäng. Att ”ha en partner” och att ha fritidsaktiviteter var associerade med låga MADRS-S poäng. Allmänläkarna missade var femte patient när de använde konsultationsmodellen som screening men antalet patienter som behövde genomgå en diagnostisk intervju minskade med nästan 50%  jämfört med PRIME-MD. Att ha fritidsaktiviteter var positivt för prognosen efter två år.

Förväntade resultat
Att allmänläkarna har en positiv inställning till att använda ett patientcentrerat förhållningssätt i konsultationen.

 

Här kan du läsa Marias avhandling: Mild to moderate depression in the elderly in primary care – detection, patient centeredness and course