Maria Erikssons forskning

Depressivitet och metabola rubbningar: Implikationer för behandling och prevention av tilltron till egen förmåga

Tilltro till egen förmåga (self-efficacy),har betydelse för förmågan att hantera sin hälsa. Ikognitiv beteendeterapi (KBT) är färdighetsträningsmoment ofta en central komponent.

Avhandlingsarbetet avser att undersöka förutsättningarna för att implementera KBT-behandling för att förebygga och behandla a) psykisk ohälsa, främst depressivitet, samt b) metabola rubbningar och komplex samsjuklighet med exempelvis typ 2 diabetes, fetma, och hjärt-kärlsjukdom.

Delarbete 1 och 2 baseras på Vara-Skövde-kohorten i Skaraborgsprojektet. Under 2002-2005 studerades 2816 kvinnor och män i åldrarna 30-75 år med frågeformulär för tillit till egen förmåga, symtom på psykisk ohälsa, socioekonomiska faktorer, och livsstil. Dessutom gjordes undersökningar av kroppskonstitution och metabola funktioner (inklusive OGTT). Analyser kommer här att göras av sambanden mellan självtillit som oberoende variabel och insulinresistens (HOMA-IR), och andra variabler för metabola störningar som utfallsvariabler.

I delarbete 3 och 4 jämförs sedvanlig depressionsbehandling vid vårdcentral med internetförmedlad behandlarstödd terapi med KBT. Psykisk och fysisk ohälsa, socioekonomiska faktorer, och livsstil har kartlagts med självskattningsformulär och semistrukturerad intervju av psykolog/psykoterapeut. Skillnader mellan Internetterapi och sedvanlig behandling görs efter 3, 6 och 12 månader baserat på instrumenten BDI-II, MADRS-S för grad av depressivitet och M.I.N.I. avsnitt A för depressionsdiagnos (ja/nej).

Arbetena har betydelse för behandling och prevention i primärvården.

Marias e-post: maria.eriksson.6@gu.se