Maria Brännholm Syrjälää

MINSKAT STILLASITTANDE PÅ ARBETET VID TYP-2 DIABETEs – HÄLSOEFFEKTER AV EN MULTIKOMPONENT INTERVENTION

Bakgrund
Mindre än en tredjedel av individerna med typ2-diabetes mellitus (T2DM) uppger att de är fysiskt aktiva dagligen. Interventioner för ökad motion hos personer med T2DM är resurskrävande och långsiktiga resultat osäkra. Ny forskning visar att minskat stillasittande genom upprepade lågintensiva aktiviteter kan ha gynnsam påverkan på glukoskontroll, livskvalitet och trötthet hos individer med T2DM.

Studiens syfte är att utvärdera hälsoeffekter av en intervention riktad mot minskat stillasittande i arbetet genom införande av regelbundna avbrott i stillasittande i form av lågintensiv gång eller enkel pausgympa. I interventionen ingår användning av aktivitetsarmband, SMS-påminnelser och telefonuppföljning som komplement till hälsosamtal.

Metod
I doktorandarbetet ingår en 3-månaders pilotstudie som utvärderar erfarenheter av multikomponent-interventionen genom semi-strukturerade intervjuer av deltagare och diabetessköterska. Erfarenheterna analyseras med kvalitativ innehållsanalys. Pilotstudien följs av 12-månaders, randomiserad multicenterstudie i sex olika primärvårdsenheter i Sverige i samarbete med de allmänmedicinska institutionerna. I fullskalestudien randomiseras deltagarna till en interventionsgrupp (kvalificerat rådgivande samtal, aktivitetsarmband, telefonuppföljning och sms-påminnelser) eller till en kontrollgrupp (rådgivande samtal). Fysisk aktivitet, sittandetid samt avbrott från stillasittande mäts med accelerometrar. Kardiometabola markörer, hälsorelaterad livskvalitet, trötthet (fatigue), självskattad hälsa, förändringsstadier för motivation och tilltro till egen förmåga följs under studietiden.

Relevans
Projektet kommer bidra till ökad förståelse om det stillasittande beteendet hos individer med T2DM och om dess inverkan för hälsa. Projektet kommer ge kunskap om den planerade multikomponent-interventionen kan åstadkomma en långsiktig beteendeförändring. Om interventionen visar sig kunna stödja en långsiktig beteendeförändring erbjuder den ett realistiskt och tidseffektivt behandlingsalternativ till låg kostnad för att förbättrad hälsa vid T2DM.