Mante Hedmans forskning

Sjukstugemodellen i Lappland

Bakgrund
Andelen gamla i befolkningen ökar, vilket förväntas leda till ökande efterfrågan av sjukhusvård. Svenska sjukhus har under senare år minskat antal vårdplatser. Oro finns för hur man ska kunna erbjuda god sjukvård till den ökande andelen gamla i befolkningen. I Lappland finns på grund av långa avstånd sedan länge ”sjukstugor”, små primärvårdsdrivna sjukhus som erbjuder inneliggande vård av patienter som inte klarar sig hemma, och som inte kräver högspecialiserad sjukhusvård. Sjukstugemodellen har inte utvärderats i Sverige. Det finns motsvarigheter till sjukstugor i andra länder med glesbygd. Utländska studier där man jämfört sjukstugevård med ordinär sjukhusvård har visat jämförbar vårdkvalitet, men studierna är inte generaliserbara till svenska förhållanden.

 

Syfte
·       Undersöka om sjukstugorna erbjuder sjukvård likvärdig med ordinarie sjukhusvård

·       Att lära av andra glesbygdsländers sjukstugemodeller utifrån deras framgångsfaktorer och utmaningar

 

Metoder
Registerstudier – vilken typ av patienter vårdas vid sjukstugor jämfört med vanliga sjukhus?

Enkät- och intervjustudie för beskrivning av de svenska sjukstugorna och jämförbara enheter i andra länder.

Prospektiv observationsstudie där kvantitativa och kvalitativa metoder används för att studera vården av geriatriska patienter vid sjukstuga jämfört med länsdelssjukhus.

Förväntat resultat
Vi förväntar oss ökad kunskap om sjukstugemodellen i Lappland, om hur den klarar sitt uppdrag jämfört med ”vanliga” sjukhus. Vi hoppas att studieresultaten kommer att utgöra underlag för framtida sjukvårdspolitiska beslut. En välfungerande patientsäker sjukstugevård skulle kunna erbjuda en kostnadseffektiv vårdform även i urbana miljöer, och utgöra ett alternativ till högspecialiserat sjukhus för vissa patientgrupper.

Mantes e-post: mante.hedman@regionvasterbotten.se