Malin Sjöströms forskning

Malin disputerade den 31 januari 2014.
Länk till avhandlingen:

Internet-baserad behandling av ansträngningsinkontinens. Behandlingseffekt, patientupplevelse och kostnadseffektivitet.

Bakgrund
Ansträngningsinkontinens är vanligt bland kvinnor och kan medföra sänkt livskvalitet. Livsstilsförändringar och bäckenbottenträning (BBT) rekommenderas som behandling i första hand. En del studier talar för att även kognitiv beteendeterapi (KBT) kan vara av värde. Det är känt att många kvinnor inte söker vård för sitt läckage, liksom att kvinnor använder Internet för medicinsk rådgivning.

Syfte
Att utvärdera ett webbaserat behandlingsprogram för ansträngningsinkontinens hos kvinnor med avseende på behandlingseffekt, kostnadseffektivitet och patientens upplevelse.

Metod
Randomiserad kontrollerad studie. Via Internet rekrytering av 250 kvinnor, 18-70 år, med ansträngningsinkontinens minst en gång i veckan. Diagnosen ställs med hjälp av validerade frågor, miktionslista och intervju med uroterapeut. Randomisering till 3 månaders behandling, antingen med ett webb-baserat program med livsstilsråd, BBT, regelbunden e-postkontakt med uroterapeut och inslag av KBT (n=125) eller med ett program som skickas ut per post, innehållandes liknande livsstilsråd och BBT (n=125). Uppföljning av utfallsmåtten symptomskattning, generisk och sjukdomsspecifik livskvalitet, validerad fråga om patientens uppfattning om förbättring, antal inkontinens episoder och användning av inkontinenshjälpmedel görs efter 4 månader. Utvärdering av patientens upplevelse av behandlingen görs med innehållsanalys av skriftliga svar kompletterat med intervjuer.

Förväntade resultat
Den webbaserade behandlingen förväntas minska symtomen, vara kostnadseffektiv och uppskattas av patienterna.

Länk till avhandlingen:

Internet-baserad behandling av ansträngningsinkontinens. Behandlingseffekt, patientupplevelse och kostnadseffektivitet.