Magnus Olofsson

Bakgrund
Sjukdomsframkallande bakteriers resistens mot antibiotika ökar för varje år, samtidigt som det är mycket svårt att utveckla nya och tillräckligt effektiva antibiotika. Den negativa utvecklingen leder till att klyftan mellan behov och tillgång på antibiotika ständigt ökar.

Mikrobiologiska laboratorier övervakar resistensutvecklingen med fokus på vissa nyckelbakterier, det vill säga sådana organismer som är vanliga, ger upphov till allvarliga infektioner, samt har förmåga att nyförvärva resistensmekanismer. Staphylococcus aureus (S. aureus) och Escherichia coli (E. coli) är två bakteriearter vars resistenta stammar står för en signifikant andel av det hot mot människans hälsa som resistensutvecklingen medför.

Officiella rapporter om bakteriers resistensutveckling ger oss viktig information, men innehållet i rapporterna baseras tyvärr ofta på laboratoriedata av varierande ursprung och kvalitet. Detta leder till att prognoser för resistensutvecklingen på befolkningsnivå riskerar att antingen över- eller underskattas. För att kunna göra säkra bedömningar krävs systematiska screeningundersökningar, där prover säkras från på förhand bestämda populationer och bestämda ställen på kroppen.

Övergripande syfte
Att bedöma hur vanligt det är med S. aureus-kolonisation, respektive E. coli-kolonisation hos personer som bor på äldreboenden, samt att bedöma resistens-läget hos dessa nyckelbakterier.

Metod
Vi planerar fyra olika observationsstudier, varav tre kommer att utgå från SHADES-projektet (A Study of Health and Drugs among the Elderly in Swedish Nursing Homes). Den fjärde studien kommer att genomföras som ett separat projekt inom äldrevården i Ödeshögs kommun.

Den mikrobiologiska screeningen i SHADES-projektet omfattar odling av S. aureus från näs- och svalgslemhinnan, huden i ljumskarna och från eventuella hudsår, samt E. coli från urin, rektalslemhinnan och eventuella kvarkateterslangar.

Förväntade resultat
Resultaten från den första screeningundersökningen på 201 inkluderade personer med avseende på S. aureus visade en sammanlagd prevalens av 49 % kolonisation oavsett kroppslokal. Uppdelat per kroppslokal var prevalensen 33 % i näsan, 29 % i svalget, 10 % i ljumsken och 3,5 % i hudsår.

Vi fann inga fall av kolonisation med methicillin-resistenta S. aureus (MSRA). Vi fann totalt 26 resistenta isolat, varav 23 uppvisade resistens mot fluorokinoloner.

Magnus avhandling:
Microbiological Surveillance in Primary Health Care: New Aspects of Antimicrobial Resistance and Molecular Epidemiology in an Ageing Population

 

E-post till Magnus är magnus.olofsson@regionostergotland.se