Maaike Giezemans forskning

KOL och kronisk hjärtsjukdom i primärvården

Bakgrund
Antalet patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) eller kronisk hjärtsjukdom, såsom ischemiskt hjärtsjukdom och hjärtsvikt, har ökat de senaste decennierna, mestadels på grund av en åldrande befolkning.Samsjukligheten mellan KOL och kroniska hjärtsjukdom är vanligt förekommande.  Primärvården har idag ett tydligt ansvar för at upptäcka, diagnostisera, behandla och följa upp denna grupp av kroniskt, ofta multisjuka patienter. Förutom följsamhet till nationella och internationella riktlinjer gällande diagnostisk utredning och farmakologisk behandling, är det även viktigt i riktlinjerana att involvera patienten i
behandlingen och egenvård.

Metod
Avhandlingen är planerad att bestå av fyra studier som undersöker olika aspekter av vård för patienter med KOL och kronisk hjärtsjukdom. Data kommer från journalgranskning och enkäter.

1: Följsamhet till riktlinjer och egenvårdsbeteende i relation till patientrelaterade faktorer och vårdkontakter i patienter med kronisk hjärtsvikt inom primärvården.

2: Self-efficacy, symptom, livskvalité och vårdkontakter hos patienter med KOL och kronisk hjärtsvikt i primärvården.

3:  Påverkan på dyspné, livskvalité och mortalitet av samsjuklighet i hjärtsjukdom på patienter med KOL.

4: Faktorer som påverkar följsamhet till medicinering och subjektiv upplevelse av sjukdomsgrad för patienter med KOL.

Relevans
Följsamhet till riktlinjer och optimal egenvårdsbeteende leder till minskat antal inläggningar och mortalitet och ökad livskvalité för dessa patientgrupper. Mera insikt kring de påverkande faktorerna kan leda till förbättrad vård för denna grupp patienter i primärvård.

Maaikes e-post: