Lina Ejlertssons forskning

Återhämtning i arbetet – ett interventionsprojekt för bättre hälsa bland medarbetare i primärvården

Bakgrund

Arbetsrelaterad stress och ohälsa, vilket i många fall leder till sjukskrivning, ofrivillig nedgång i tjänst eller förtidspension, är ett ökande problem bland vårdanställda. Återhämtning i form av sömn och vila är betydelsefull för att minska risken för sjukdom och stress. Den forskning som finns inom området har i huvudsak varit patogent inriktad och handlat om återhämtning utanför arbetet.Nyligen genomförda studier har visat att möjligheten till återhämtning är den absolut viktigaste faktorn kopplat till upplevd hälsa bland anställda inom primärvården. Det finns dock en kunskapslucka kring vad återhämtning i arbetet faktiskt är och hur den kunskapen kan integreras i organisationen och utvärderas.

Målsättningen med doktorandarbetet är att identifiera återhämtningsbegreppet, att belysa vad medarbetare inom primärvården upplever som återhämtning i arbetet och hur möjligheten till detsamma påverkar deras välmående.

Metod

Arbetet består av fyra delar:

1. För att kartlägga begreppet återhämtning i arbetet genomförs fokusgruppsintervjuer vid några av de medverkande vårdcentralerna.

2. Ett salutogent frågeformulär med frågor om t.ex. återhämtning, hälsa, psykosocial arbetsmiljö, ledarskap, energi och balans mellan arbete och privatliv går ut till hela studiepopulationen.

3. Intervention på några av vårdcentralerna där olika former av återhämtning integreras i ordinarie verksamhet och testas.

4. Kvalitativ såväl som kvantitativ utvärdering av interventionsprocessen och dess effekter.

Relevans

Om interventionsmodellen visar sig ge goda effekter på medarbetarnas upplevelse av återhämtning i arbetet kan det få stor betydelse för deras välmående och, i ett bredare perspektiv, för arbetshälsa i stort. För samhället kan det leda till färre sjukskrivningar och därmed lägre kostnader.

Linas e-post: lina.ejlertsson@med.lu.se