Lena Rindners forskning

Kvinnors hälsa i livsfasen klimakteriet med fokus på fysisk, urogenital
och psykisk hälsa

Bakgrund
Den planerade avhandlingen har kvinnor i livsfasen klimakteriet som målgrupp. Kvinnors psykiska och fysiska ohälsa i Sverige visar en markant ökning i åldrarna 45-55 år, under den livsfas som kallas klimakteriet. Under klimakteriet ökar risken för att drabbas av psykisk ohälsa, hjärtkärlsjukdom och långtidssjukskrivning. Syftet med föreliggande avhandling är att studera somatiska, urogenitala och psykiska aspekter av klimakteriebesvär och hälsa samt utvärdera en ny strukturerad behandlingsmetod.

Metod
Delstudie I: Kvalitativ intervjustudie som klarlägger kvinnors upplevelse.
Delstudie II: Epidemiologisk kartläggning av olika symptom.
Delstudie III: Kohortstudie som följer kvinnor och identifierar riskfaktorer for ogynnsam prognos.
Delstudie IV: Randomiserad kontrollerad studie utvärderande en nyutvecklad gruppbehandling.

Relevans
Avhandlingen förväntas öka kunskapen runt symptom och ohälsa för kvinnor i klimakteriet. Kunskapen förväntas ge oss redskap for att  förbättra det hälsoförebyggande arbetet till kvinnor som söker vård i primärvården för att tidigt förebygga ogynnsam hälsoutveckling.

Huvudhandledare: Ronny Gunnarsson

Lenas e-post: lena.rindner@vgregion.se