Lena Jutterströms forskning

Lena disputerde den tredje maj 2013.

Utvärdering av en patientcentrerad intervention med syfte att stödja sjukdomshantering bland patienter med typ 2 diabetes

Syftet med denna studie är dels att studera metabola effekter av en patientcentrerad intervention med fokus på patient-empowerment samt att beskriva sjukdomshantering och integration av typ 2 diabetes över tid.

Designen är en långsiktig RTC med både kvalitativa och kvantitativa metoder. Nio av 28 hälsocentraler i Västerbotten deltar i studien samt ytterligare en hälsocentral i Härnösand som utgör en extern kontrollgrupp. Två hundra patienter har randomiserats till individuell support, gruppsupport eller intern kontroll. Interventionsgrupperna deltar i sex supportträffar, samt ges telefonuppföljning varje månad i sex månader och sedan två telefonuppföljningar per år under 5 år av den ordinarie diabetessköterskan. Alla grupper får sin årliga uppföljning som vanligt. Narrativa intervjuer görs för att förstå patienters erfarenheter av sjukdomen och deras hanteringsstrategier och även deras sjukdomsintegration över tid. Metabola laboratorievärden följs och välbefinnande, behandlingstillfredsställelse, patient-empowerment, problemområden, samt beslutsfattande strategier mäts med enkäter. Kunskapen om sjukdomen och om vikten av hantering av typ 2 diabetes anses vara nödvändig för att hantera egenvården men är dessvärre inte tillräcklig för att uppnå bättre metabol kontroll. Interventioner med fokus på HbA1c men även sjukdomsintegration, välbefinnande och behandlingstillfredsställelse är ovanlig i omvårdnadsforsknings-sammanhang men som vi tror kan besvara vissa frågor kring bristande evidens för s.k. traditionell patientundervisning.

Läs Lenas avhandling: Illness integration, self-management and patient-centred support in type 2 diabetes

Lenas e-post: lena.jutterstom@umu.se