Kristin Ottarsdottirs forskning

Könshormoner, livsstil och kardiovaskulär risk

Bakgrund
Hjärt- och kärlsjukdom är vanligt förekommande i befolkningen och en stor del av dessa sjukdomar diagnostiseras inom primärvården. De utgör en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige och globalt. Flera riskfaktorer för att utveckla hjärt- och kärlsjukdom har identifierats; bland annat fysisk inaktivitet, fetma, rökning och diabetes.

Testosteron är det dominerande könshormonet hos män och har även viktiga funktioner hos kvinnor. Testosteron har visat sig påverka glukos- och lipidmetabolismen, och hormonet kan därmed påverka individens kardiovaskulära risk.

Syfte
Att undersöka hur kardiovaskulära riskfaktorer påverkas av könshormoner, och hur riskfaktorerna utvecklas över tid vid olika nivåer av könshormoner. Vidare är syftet att undersöka om det finns dubbelriktade orsakssamband mellan könshormoner och riskfaktorer för hjärt-och kärlsjukdomar.

Metod
Prospektiva populationsstudier. Vara-Skövdekohorten undersöktes 2002-2005 och bestod av 2816 slumpmässigt utvalda individer i åldrarna 30-74 år. Uppföljningsundersökningen inkluderade 1327 individer och utfördes 2013-2014 med samma protokoll som i baseline. Undersökningarna inkluderade vikt, längd, blodtryck, EKG och pulsvågsmätning. Uppgifter om sjukhistoria, läkemedelsanvändning, och fysisk aktivitet inhämtades. Blodprover togs fastande och bland annat könshormoner, glukos, insulin och lipidstatus analyserades.

Sambandet mellan könshormoner och etablerade riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom (insulinresistens, obesitas, fysisk inaktivitet, nedsatt kärlelasticitet) kommer att undersökas med bland annat linjär regression och general linear model i SPSS.

Klinisk relevans
Att kartlägga individers risk för att utveckla hjärt-kärlsjukdom är en viktig del i det kliniska primärvårdsarbetet. Att öka kunskapen kring könshormoners samband med utveckling av hjärt-kärlsjukdomar kan bidra till att identifiera individer med hög risk, samt förhoppningsvis minska risken för insjuknande i hjärt- och kärlsjukdom.