Kristian Gjessings forskning

Studenter som förändringsagenter

Bakgrund
Vid Linköpings Universitet får sjukvårdsstudenterna lära de teoretiska grunderna i förbättringsarbete, i detta fall beskrivit som medicinsk, ekonomisk och logistisk förbättring.  Som led i sin multiprofessionella utbildning genomför studenterna ett kliniskt förbättringsprojekt, på en sjukhusklinik eller på en vårdcentral. Detta arbetssätt är nytt, och vi vet inte hur det påverkar studenterna eller sjukvårdsanställda.

Mål
Vi vill ta reda på om studenternas förbättringsprojekt påverkar distriktssköterskornas och distriktsläkarnas inställning/attityd till förbättringsarbete.

Metoder
En första studie kartlägger nyckelelement i attityderna kring förbättringsarbete hos distriktsläkare och distriktssköterskor på utvalda vårdcentraler i Sverige. Vi gör därefter en större enkätstudie bland distriktsläkare och distriktssköterskor i flera landsting för att kvantifiera dessa attitydelement. En tredje studie karakteriserar studenternas förbättringsprojekt, och de attityder studenterna har mötts av under projektarbetet, med hjälp av ett web-baserat frågeformulär med slutna och öppna frågor. Slutligen genomförs en post-interventionsstudie för att mäta attityderna hos distriktsläkare och distriktssköterskor efter det att forbättringsprojekten pågått några år. Denna studie inkluderar även en jämförelse av attitydutvecklingen med och utan studentprojekt.

Förväntade resultat
Studierna kommer att indikera om det pågår en attitydförändring, och om studenternas förbättringsprojekt påverkar attityderna hos omgivande primärvårdspersonal. Därigenom påvisas även om studenter kan fungera som agenter för förändring och påverkan mellan utbildningsprogrammen och klinisk praxis.

Handledare: Tomas Faresjö