Kenny Kalins forskning

Blodsockerkontroll – en utmaning vid typ 2 diabetes

Typ 2 diabetes (T2D) innebär en stor utmaning för sjukvården. Ett välreglerat blodsocker är viktigt för att minska risken för framtida komplikationer hos personer med T2DM. Mitt arbete försöker identifera faktorer som kan försämra blodsockerkontrollen hos personer med T2DM.

Typ 2 diabetes är en multifaktoriell sjukdom där behandling varierar utifrån patientens personliga förutsättningar. Den farmakologiska behandlingen syftar till att uppnå god kontroll av blodsocker-, blodtryck- och blodfettsnivåer. Välreglerade blodsockernivåer minskar risken för utveckling av framför allt mikrovaskulära komplikationer såsom retinopati, neuropati, nefropati, men har även viss påverkan på risken för hjärtinfarkt och stroke.

Metformin utgör basen i den farmakologiska behandlingen för att uppnå god blodsockerkontroll. Läkemedlet är väl beprövat, har god säkerhet och är kostnadseffektivt. Metformin är dock behäftat med gastrointestinala (GI)-biverkningar.

Vår hypotes är att de patienter som drabbas av GI-biverkningar en avvikande tarmflorasammansättning jämfört med de patienter som ej upplever biverkningar eller att de utvecklar en ofördelaktig tarmflora under behandlingen, något som är visat i mindre experimentella studier.

Tarmflorasammansättningen påverkas av externa faktorer t.ex. läkemedel och livsmedel. Livsmedlet sackarin, ett artificiellt sötningsmedel, har associerats med utvecklingen av insulinresistens. Att ett artificiellt sötningsmedel riskerar att ha negativ inverkan på utvecklingen av insulinresistens är en viktig kunskap eftersom dessa livsmedel i stor utsträckning förväntas konsumeras av personer med T2D då de anses kunna bidra till viktminskning.

Mitt doktorandprojekt syftar till att undersöka faktorer som kan ha negativ inverkan på blodsockerkontrollen hos patienter med T2DM.

Delstudie 1 utgörs av en prospektiv ”nested case cohort”-studie med primärt mål är att undersöka om det finns en association mellan tarmflorasammansättning och förekomst av gastrointestinala biverkningar hos metforminbehandlade patienter.

Delstudie 2 utgörs av en experimentell studie med syfte att undersöka om konsumtion av sötningsmedel hos icke-diabetiker orsakar insulinresistens via förändrad tarmflorasammansättning.

Delstudie 3 utgörs av en enkätstudie som undersöker sötningsmedelskonsumtion hos personer med typ 2 diabetes jämfört med icke-diabetiska kontroller.

Delstudie 4 utgörs av en kvalitativ studie som utforskar följsamhet till metforminbehandling hos personer med typ 2 diabetes, med fokus på individer som upplever gastrointestinala biverkningar.

T2D är en utbredd sjukdom med en prevalens mellan 4 – 6% i den svenska befolkningen. Givet sjukdomens utbredning i befolkningen samt de komplikationer som följer med icke välreglerade blodsockernivåer är det viktigt att hitta faktorer som ytterligare riskerar försämra blodsockernivåerna hos patienter med T2DM.

Umeå universitet
Huvudhandledare Professor Olov Rolandsson