Kaveh Pourhamidis forskning

Kaveh disputerade 12 september 2013.

Polyneuropati – nervfuntion, glukosmetabolism och heat shock protein 27

Bakgrund
Studier har visat att polyneuropati kan finnas redan vid pre-diabetiskt stadium tex vid nedsatt glukostolerans (IGT), men detta samband är inte helt klarlagt. Höga serumnivåer av heat shock protein 27 (HSP27) har observerats hos typ 1 diabetiker med polyneuropati, men sambandet mellan neuropati och HSP27 har inte studerats vid IGT och typ 2 diabetes. Vad gäller rutinmässiga undersökningsmetoder vid polyneuropati så är det osäkert om dessa metoder är känslig och specifik nog för att detektera polyneuropati i ett tidigt stadium, och om kombinationen av dessa metoder ger ytterligare diagnostisk förbättringar och om metoderna överlappar varandra.

Mål
Det övergripande målet är att studera neuropati och dess diagnostiska metoder samt perifer nervfunktion och sambandet till heat shock protein 27.

Metod
Delarbete 1: Tvärsnittsstudie där förekomsten av polyneuropati och dess associerade metabola rubbningar studeras hos individer med normal glukostolerans (NGT), IGT och typ 2 diabetes. Antropometriska mått och blodprover tas. Neurografier och kvantitativa sensoriska tester används för bedömning av neuropati.

Delarbete 2: Explorativ studie där associationen mellan serumnivåer av HSP27 och perifer nervfunktion i nedre extermiteterna studeras hos NGT, IGT och typ 2 diabetes.

Delarbete 3: Tvärsnittsstudie där diverse metoders sensitivitet och specificitet undersöks med avseende på detektion av polyneuropati hos normal glukostolerans, IGT och typ 2 diabetes.

Delarbete 4:Longitudinell studie av typ 1 diabetiker med avseende på förlopp och progression av perifer neuropati samt HSP27 nivåer i blodet.

Preliminära resultat
Förekomsten av polyneuropati skiljde sig inte mellan IGT individer och kontroller; kroppsvikt var associerad med neuropati. Den perifera nervfunktionen skiljde sig inte nämnvärt mellen IGT och NGT individer. Höga serumnivåer av heat shock protein 27 var associerad med bättre nervfunktion samt mindre neuropatiska tecken. Kvantitativ mätning av vibrationströsklar i fötterna är en sensitiv metod för att detektera polyneuropati. HSP27 kan eventuellt användas för att följa upp och monitorera progressionen av perifer neuropati.

Läs Kaveh´s avhandling: Peripheral nerve function : metabolic features, clinical assessment, and heat shock protein 27

Kavehs e-post: kaveh.pourhamidi@ki.se