Katarina Verheijens forskning

Uppföljning av kvinnor över 50 år med handledsfraktur i Skaraborg 2009.
Deras risk för osteoporos, deras livskvalitet och omhändertagande i primärvården.

Bakgrund
Handledsfraktur efter lågenergiskador är en vanligt förekommande fraktur hos medelålder kvinnor i Sverige. Den markerar en förhöjd risk för osteoporos och ökar risken att senare drabbas av andra frakturer som i höftleder och ryggkotor, ledande till smärtor och invaliditet.

Studier visar att osteoporos ofta är underdiagnosticerat och underbehandlat.

Genom identifiering, riskbedömning och behandling för osteoporos hos patienter med handledsfraktur finns stora möjligheter att förebygga nya frakturer. Detta är en uppgift för primärvården.

Metod
En enkätundersökning av 403 kvinnor som under 2009 behandlades för en handledsfraktur vid Skaraborgs sjukhus kommer att ge information om utredning och behandling vid osteoporos, annan sjuklighet och läkemedel samt vara underlag för en FRAX-skattning av framtida frakturrisk.

Livskvaliteten kommer att undersökas med det validerade formulär SF-36 och kommer att kopplas till osteoporos och annan sjuklighet.

Det kvinnor som har en förhöjd risk för osteoporos och en kontrollgrupp med låg risk från bakgrundspopulationen kommer att tillfrågas om ytterligare utredning med provtagning och bentäthetsmätning.

Attityder hos vårdpersonal avseende omhändertagandet av kvinnor med osteoporos kommer att undersökas via fokusgruppintervjuer.

Relevans
Projektet kommer att ge viktig information om omhändertagandet av kvinnor som drabbas av en handledsfraktur avseende deras osteoporosrisk och vilken övrig sjuklighet de har. Detta kan leda till förbättringsarbete för att öka samverkan mellan olika vårdgivare. I slutändan kan det leda till bättre vård och mindre lidande för patienterna.

Katharinas e-post: katharina.verheijen@med.lu.se