Karin Rystedts forskning

Diagnostik och behandling av luftvägsinfektioner i primärvården

 

Bakgrund
Akuta luftvägsinfektioner är den vanligaste anledningentill att antibiotika förskrivs i primärvården. Luftvägsinfektioner är ofta orsakade av virusdär antibiotika inte gör någon nytta, samtidigt som många bakterieorsakade luftvägsinfektioner självläker lika fort utan antibiotika. Tvärtom kan antibiotikabehandling ge onödiga biverkningar och ökad risk för att bakterier utvecklar antibiotikaresistens. Antibiotikaresistentabakterier kan orsaka allvarliga infektioner där vi står utan behandling. Därför behövs ny forskning som kan leda till förbättrad diagnostik vid luftvägsinfektioner i primärvård, minskad överförskrivning av antibiotika och studier för att se om antibiotikabehandlingar kan förkortas.

Metod
Delarbete 1: C-reaktivt protein (CRP) hos barn med luftvägsinfektioner i primärvården. Hur utvecklas CRP-värden över tid i relation till agens? Genom odlingar och PCR-analyser från svalg och nasofarynx kartläggs virus och bakterier. Upprepad provtagning av CRP tills värdet normaliseras samtidigt som vårdnadshavarna fyller i en symtomdagbok.

Delarbete 2: En randomiserad studie av 5 och 10 dagars behandling med penicillin V (PcV) vid streptokockorsakad faryngotonsillit. Kan behandlingstid och total antibiotikaexponering reduceras?

Delarbete 3: Ekologiska effekter på tarmfloran vid behandling med PcV. Undersökning av mikrobiotans sammansättning av arter och förekomst av antibiotikaresistens före och efter behandling med PcV. Finns det någon skillnad i PcVs påverkan på tarmens mikrobiota beroende på behandlingens längd? Jämförelse sker mellan dem som fått 5 och 10 dagars behandling.

Delarbete 4: Kartläggning av agens och relation till olika biomarkörer vid luftvägsinfektioner hos vuxna patienter i primärvården.

Relevans
Avhandlingen syftar till att förbättra diagnostiken av luftvägsinfektioner i primärvården, att minska onödig provtagning och onödig förskrivning av antibiotika.

Karins e-post: karin.rystedt@vgregion.se