Karin Rådholms forskning

Kardiovaskulär prevention hos äldre

Bakgrund
Kardiovaskulära och metabola sjukdomar som förmaksflimmer, hypertoni och typ 2-diabetes är vanliga tillstånd hos den äldre människan. En svårighet vid behandlingen av dessa tillstånd är att kardiovaskulär sjukdom inte sällan uppträder tillsammans med en psykisk funktionsnedsättning hos de allra äldsta.

Övergripande syfte
Att analysera förekomsten av samsjuklighet, livskvalitet och måluppfyllelse i relation till behandling av förmaksflimmer, hypertoni och typ 2-diabetes hos individer över 80 år.

Metod
ELSA 85, the Elderly in Linköping Screening Assessement är en tvärsnittsstudie med uppföljning efter ett år av 338 åttiofemåringar boende i Linköpings kommun. I datainsamlingen har somatisk och psykisk undersökning, icke fastande venös provtagning, bedömning av kognitiv funktion, registrering av sjukvårds- och läkemedelskonsumtion under de senaste 12 månaderna samt självskattning av upplevd hälsorelaterad livskvalitet ingått. SHADES, the Study on Health and Drugs in Elderly in Nursing homes in Sweden, är en kohortstudie av 385 personer i utvalda särskilda boenden i Jönköpings län, Östergötlands län och Eslövs kommun som följts prospekivt under tre år. Datainsamling 2007-2010 var 6:e månad. I datainsamlingen ingår anamnes/basdata avseende anhöriga/socialt nätverk, diagnoser/tidigare sjukdomar, aktuella läkemedel, blodtryck x 3 i sittande, sjukhusvård sista 6 månaderna, vikt/längd och icke fastande venös provtagning.

Betydelse
Vid multisjukdom och kort återstående förväntad livslängd måste en helhetssyn råda och behandlingen inriktas på symtomlindring före prevention av framtida komplikationer. Kunskapen om äldres läkemedelsbehandling vid förmaksflimmer, hypertoni och typ 2-diabetes framförallt hos individer i särskilt boende, är idag ett närmast obefintligt forskningsområde där detta doktorandprojekt bör kunna bidra med ny och viktig kunskap med stor patientnytta som följd.

 

Läs Karins avhandling: Cardiovascular risk factors in elderly : With special emphasis on atrial fibrillation, hypertension and diabetes 

Karins e-post: karin.radholm@liu.se