Jon Pallons forskning

Ont i halsen hos barn och unga vuxna

Faryngotonsillit utgör ca 20% av alla besök för luftvägsinfektioner i primärvården i Sverige. I dagsläget inriktas diagnostik och behandling på grupp A-streptokocker, vilka är tämligen välstuderade också avseende komplikationer på sikt. Även om det är känt att andra mikroorganismer, både andra bakterier samt virus, kan ge en kliniskt identisk infektion saknas det fortfarande studier som med modern PCR-teknik analyserat ett större spektrum av dessa. Det är heller inte känt hur dessa övriga mikroorganismer påverkar läkningstid, risk för recidivinfektioner eller risk för komplikationer.

Genom att studera patienter som söker primärvården i Region Kronoberg med symtom på faryngotonsillit hoppas jag kunna besvara ovannämnda frågor. Svalgprover kommer att tas vid besökstillfället och det kliniska förloppet kommer följas med hjälp av telefonintervjuer, dagböcker och senare journalgranskningar. Patientgrupperna kommer dels utgöras av unga vuxna i åldern 15-45 år, dels barn och ungdomar upp till 15 år.

Kompletterande data kommer även samlas in via en databas av provsvar från utvidgade svalgodlingar tagna i Region Kronoberg. Dessa odlingar omfattar förutom grupp A-, C- och G-streptokocker även fusobakterier, som på senare år har rönt särskild uppmärksamhet men vars patogena betydelse ännu är oklar. Denna delstudie kan förhoppningsvis ligga till grund för en större behandlingsstudie.

Syftet med detta doktorandprogram blir således att undersöka och kartlägga GAS och andra mikroorganismer avseende förekomst och frekvens, liksom deras betydelse för framtida sjukdomsutveckling. Kunskapen kan hjälpa oss att bättre bemöta de patienter som söker för ont i halsen.

Jons e-post: jon.pallon@med.lu.se