Johanna Wallenstens forskning

Differentialdiagnostik mellan utmattningssyndrom och egentlig depression- en studie av cellulära tillväxtfaktorer, nivåer av kortisol i hår samt utveckling av självskattningsformulär

Bakgrund

Utmattningssyndrom är en fysisk och psykisk reaktion på långdragen stress utan tillräcklig återhämtning. Utmattningssyndrom kan vara svårt att skilja från egentlig depression då patienter med utmattningssyndrom ofta har ångest- och depressionssymtom, framförallt tidigt i insjuknandet. Det finns behov av att kunna differentiera mellan dessa diagnoser då korrekt behandling insatt tidigt i förloppet sannolikt är viktigt för prognosen.

Tidigare forskning indikerar patofysiologiska förändringar mellan utmattningssyndromoch egentlig depression, hyporeaktivitet i hypotalamus-hypofys-binjurebark(HPA)–axeln hos patienter med utmattningssyndrom, och hyperreaktivitet i HPA-axeln hos patienter med egentlig depression. Ett par studier har också visat att patienter med utmattningssyndromhar betydligt högre plasmanivåer av vascular endothelial growth factor(VEGF)och epidermal growth factor (EGF) jämfört med friska kontroller.

Metod

Kvinnor och män i åldern 18-65 med diagnosen utmattningssyndrom (n=100) och egentlig depression (n=100) vid en psykiatrisk klinik kommer att inkluderas i studien. Alla patienter får svara på åtta självskattningsformulär och de som är diagnostiserade de senaste tre månaderna (n=40 från varje diagnosgrupp) får lämna blod och hår-prov. Ett självskattningsformulär för att underlätta differentialdiagnostisering mellan utmattningssyndrom från egentlig depression kommer att, om möjligt, utvecklas utifrån svaren på de åtta självskattningsformulären. Nivåer av kortisol i hår och nivåer av VEGF och EGF i plasma kommer att jämföras mellan utmattningssyndrom och egentlig depression

Relevans

Studien kan öka kunskapen om patofysiologin bakom utmattningssyndrom samt öka möjligheten att hitta differentialdiagnostiska verktyg för differentialdiagnostisering mellan utmattningssyndrom och depression.

Johanans e-post: johanna.wallensten@ki.se