Joel Lillqvists forskning

Ojämlikhet i kardiovaskulär hälsa – är förskrivningen del av problemet?

Bakgrund: Under de senaste decennierna har den kardiovaskulära sjukligheten /CVD) minskat vilket starkt bidragagit till den ökade medellivslängden. En bidragande faktor är förskrivning av förebyggande mediciner till individer med hög risk för CVD. Högutbildade lever i medeltal fem år längre än lågutbildade. Denna skillnad förklaras av en ökad dödlighet i CVD och cancer för lågutbildade. Socioekonomiska skillnader i tillgången till mediciner är ett faktor som kan påverka jämlikheten i hälsa. Studier kring hur olika socioekonomiska grupper ställer sig till farmakologisk primärprevention är få.

Vårt första mål är att undersöka ifall det finns en ojämlik förskrivning i den farmakologiska primärpreventionen av CVD. Vårt andra mål är att fördjupa kunskapen om varför ojämlik förskrivning baserat på socioekonomi finns.

Metod:

Studie ett: Vi ska jämföra läkare i Sverige utan CVD eller diabetes med kontroller med motsvarande hög utbildning och jämföra förskrivningen av blodtrycksmediciner och statiner till de två grupperna.

Studie två: Vi ska ta ett stickprov ut befolkningen som har varken CVD eller diabetes och jämföra förskrivningen av blodtrycksmedicin och statiner utgående från utbildningsnivå och inkomst.

Studie tre: Vi ska genomföra en enkätstudie med Beliefs about Medicinces-frågeformuläret bland svenskar ur olika socioekonomiska grupper för att undersöka om det finns en social gradient i attityden till mediciner.

Studie fyra: Vi ska intervjua ett strategiskt urval respondenter ur studie 3 som är skeptiska till mediciner för att nå ökad förståenlse av deras kognitiva resonemang och utforska respondenternas syn på hur läkemdelsbehandling kunde göras mer acceptabel.

Joels e-post: joel.lillqvist@umu.se