Jenny Koppner

Perceived and biologically measured stress and health in socially different populations throughout life

Bevisen för att stress orsakar sjukdom i det moderna samhället ökar hela tiden och många människor söker vårdcentraler på grund av upplevd långvarig stress och/eller symtom förknippade med en stressig livssituation. Det endogena hormonet kortisol är starkt kopplat till långvarig stress, men det inte funnits någon metod att enkelt och tillförlitligt mäta kortisolnivåer längre tillbaks än timmar. De senaste åren har man dock, vid bland annat Linköpings universitet, utvecklat en metod att mäta kortisolnivåer i hår och således gjort det möjligt att mäta kronisk stress upp till 6 månader bakåt i tiden, men mer grundläggande forskning behövs. Den här avhandlingen avser att studera eventuellt samband mellan upplevd och biologisk stress, samt hur dessa två mått påverkas av olika sociokulturella miljöer och ålder.

Metoden som valts är retrospektiv tvärsnittsstudie med två olika mätmetoder för stress, biologisk (kortisol i hår) och upplevd (enkäter). Kortisolnivåer i hår mäts med hjälp av kompetitiv RIA (radioimmunoassay) i metanolextrakt av pulvriserat hår. Data samlas in i Sverige och Grekland från deltagare rekryterade från vårdcentraler och skolor, samt svenska ABIS-studien. Cirka 100 deltagare per studie beräknas vara tillräckligt för att nå statistisk ”power”.

Resultaten kommer bidra till den grundläggande kunskapen om upplevd stress och möjligheten att använda kortisol i hår som markör för långvarig stress. Alltmer forskning visar på en stark korrelation mellan höga kortisolnivåer i hår och t.ex. ökad risk för allvarligare kardiovaskulär händelse. Således kan kortisol i hår komma att bli ett viktigt tillskott i Allmänläkarens kliniska verktygslåda.