Jenny Eckners forskning

Jenny disputerade den 25 april 2014

Blodtryck och kardiovaskulär risk

Bakgrund
För att ytterligare minska följdtillstånd av högt blodtryck i primärvården, måste vi förstå de mekanismer som driver övergången från normalt till högt BT, och vidare till organskador bättre.

Metoder
Under 2001-2005 bjöds ett slumpmässigt urval 30-74 år gamla invånare i kommunerna Vara och Skövde sydvästra Sverige in till en kartläggning av kardiovaskulära riskfaktorer. Slutligen deltog 1811 deltagare i Vara (deltagarandel 81%) och 1005 deltagare i Skövde (70%). Under 2011 startar en 10-årsuppföljning.

Denna studie innebär en detaljerad fenotypisk karaktärisering av kroppsmått, och icke-invasiva hjärtvariabler, BP, LVH (EKG och UKG) samt av elasticitet i små- och stora kärl (pulsvågsanalys). Glukosmetabolismen studeras med hjälp av en oral glukosbelastning (OGTT), endotelfunktion av endotelin-1 och mutationer i genen för endothelialt NO synthetas (eNOS). Validerade frågeformulär används för livsstil, socioekonomiska variabler och stress. DNA för genotypisk karaktärisering utvinns från helblod.

Kategorisering av blodtrycket baseras på klassificering enligt JNC7. Global risk för död i CVD inom 10 år uppskattas med hjälp riskpoäng enligt en modifiering av HEART Risk Score. Information om underliggande dödsorsak samt om vårddiagnoser hämtas från nationella dödsorsaksregistret respektive patientregistret på Socialstyrelsen.

Förväntade resultat
Vi förväntar oss höga associationer mellan stigande kategorier av blodtryck och globala risker, liksom med bakomliggande fysiologiska, metabola och inflammatoriska mekanismer. Vi hoppas kunna förbättra riskbedömning vid olika nivåer av blodtryck, och i slutändan att förbättra strategier för behandling och prevention genom att tidigare i livet kunna identifiera de som är under störst risk. Vi hoppas också kunna identifiera relevanta mål för intervention.

Jenny disputerade i april 2014 vid Göteborgs universitet. Avhandlingens titel är: High Blood Pressure – determinants and risks

Jennys e-post: jenny.eckner@gu.se