Ina Asklunds forskning

Behandling av ansträngningsinkontinens via en mobilapp.

Effekt, framgångsfaktorer och upplevelse av behandling.

Urininkontinens är vanligt hos kvinnor och kan påverka livskvaliteten negativt. Den vanligaste typen är ansträngningsinkontinens och förstahandsbehandlingen är bäckenbottenträning i minst tre månader. Trots att inkontinens är vanligt är det många kvinnor som inte söker hjälp. Det kan bero på att problemet upplevs som pinsamt och att kvinnorna inte är nöjda med behandlingsmöjligheterna.

Tät.nu är ett forskningsprojekt med målet att utveckla, utvärdera och implementera nya och lättillgängliga behandlingsprogram för inkontinens. Inom projektet har vi utvecklat en mobilapp för behandling av ansträngningsinkontinens.

Syftet med avhandlingsarbetet är att undersöka effekt och upplevelse av egenutredning och behandling via en mobilapp vid ansträngningsinkontinens hos kvinnor.

Alla delarbeten har sin grund i en randomiserad kontrollerad studie där 123 kvinnor randomiserades till behandling via en mobilapp eller till en väntegrupp. Uppföljning efter 3 månader med utvädering av utfallsmåtten symtomförbättring (ICIQ-UI SF), sjukdomsspecifik livskvalitet (ICIQ-LUTSqol), subjektiv förbättring (PGI-I), nöjdhet med programmet, antalet läckage (IEF) och användning av inkontinensskydd. Telefonintervjuer genomfördesockså med ett urval av kvinnorna i appgruppen.

I delarbete 1 utvärderas behandlingseffekten efter 3 månader och i delarbete 2 anlyseras vilka faktorer som har störst betydelse för ett lyckat behandlingsresultat.

Delarbete 3 och 4 är kvalitativa studier utifrån intervjuerna. Delarbete 3 handlar om upplevelsen av behandling via en mobilapp och delarbete 4 om upplevelsen av egenbedömning och egenbehandling vid ansträngningsinkontinens.

Om appen visar sig vara en effektiv och uppskattad behandling kan man enkelt sprida den och därmed öka tillgängligheten till vård.

Huvudhandledare Professor Eva Samuelsson, Umeå Universitet

Ina kommer att försvara sin avhandling i September 2020

E-post ina.asklund@umu.se