Helena Ödesjös forskning

Vilka effekter har målrelaterad ersättning på registreringsbeteende och medicinskt utfall i primärvården?

Bakgrund
Det övergripande syftet med denna avhandling är att öka kunskapen om målrelaterad ersättning genom att analysera effekterna av det ersättningssystem som har införts i primärvården i Västra Götalandsregionen (VGR) efter vårdvalet. VGR har utvecklat Sveriges mest detaljerade system för ersättning efter kvalitet för primärvård. Detta i kombination med att vi i Sverige har stor erfarenhet av kvalitetsregister i vården medför goda möjligheter att utvärdera effekter av införda incitament.

Metod
Samtliga ingående studier är observationsstudier baserade på registerdata från ett eller flera register, framför allt Nationella diabetesregistret, Läkemedelsregistret samt VGR:s  regionala vårddatabas VEGA. Data från dessa register kommer att samköras och analyseras statistiskt, i huvudsak explorativt, i syfte att öka kunskapen om de samband som föreligger mellan ersättningsmodeller och registreringsbeteenden samt medicinska utfall. De första två studierna kommer att behandla förändringar i registreringspraxis samt medicinska resultat efter införande av målrelaterad ekonomisk ersättning för patienter med diabetes mellitus (DM). Studie III syftar till att studera effekter på läkemedelsförskrivningen efter ökad ersättning för läkemedelsavstämning hos äldre patienter. I studie IV planeras en jämförelse av omhändertagandet av patienter med DM på vårdcentralen, före och efter vårdvalet, och dess effekter på medicinska utfall.

Relevans
Ersättning för kvalitet i vården kontroversiellt och föremål för livlig debatt internationellt och nationellt särskilt efter vårdvalsreformen. Det saknas ännu konsensus i hur ersättningsmodeller bör utformas. Resultatet av detta avhandlingsarbete förväntas bidra till kunskapen kring och förståelse för hur olika ekonomiska incitament påverkar vården och kan på så sätt få skapa bättre förutsättningar att utforma dessa på ett ändamålsenligt sätt.

Helenas e-post: helena.odesjo@vgregion.se