Helena Kornfält Isberg

Urinvägsinfektioner i primärvård

Bakgrund: I svensk primärvård är urinvägsinfektion (UVI) den vanligaste orsaken till förskrivning av antibiotika. Syftet med antibiotikabehandling är framförallt att förkorta tiden med symtom. Distal UVI ger sällan komplikationer. Antibiotikaresistens är ett globalt hälsoproblem som drivs av ett ökande antibiotikatryck. Det är av betydelse att ha kännedom om urinvägspatogenernas lokala resistensmönster för att kunna välja rätt empirisk behandling. För att förskrivningen ska ske på ett så bra sätt som möjligt finns svenska behandlingsriktlinjer vid urinvägsinfektion.

Metod: Symptomatologi och bakterieresistens bland patienter som söker för misstänkt UVI i primärvård kommer studeras i en klinisk studie där vi också analyserar om antibiotikaresistens i urinodlingar påverkar patienternas tillfrisknande. För att undersöka trender i förskrivningsmönster och följsamhet till behandlingsriktlinjer vid urinvägsinfektioner hos primärvårdspatienter genomförs en registerstudie där diagnoskopplad data avseende antibiotikaförskrivning studeras med hjälp av primärvårdens infektionsdatabas (PRIS). Nya behandlingsrekommendationer vid UVI hos män publicerades 2013. Följsamhet till nya riktlinjer samt uppföljning av behandlingsresultat kommer ske med hjälp av registerstudie där frekvens av återbesök samt pyelonefriter i anslutning till nedre urinvägsinfektion analyseras. I en kvalitativ studie kommer primärvårdspatientens attityder till antibiotikabehandling vid urinvägsinfektion studeras.

 

Relevans: Resultaten från avhandlingen förväntas bidra till en ökad kännedom om primärvårdspatienters symtom och läkningsförlopp i relation till bakteriefynd och resistensmönster vid UVI.  Riktlinjer avseende antibiotikaförskrivning är skapade för att optimera antibiotikaförskrivningen och på så sätt bidra till minskad antibiotikaresistens. Det är av vikt att vi utvärderar hur riktlinjer följs och om behandlingen är effektiv. För ökad förståelsen för patienternas önskemål behöver attityder kring antibiotikaförskrivning vid UVI studeras.

Helenas e-post: helena.kornfalt_isberg@med.lu.se